ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 Свердликівська Галина Миколаївна  
   Свердликівська Галина Миколаївна,
   викладач  фізики та астрономії
   Олександрійського медичного училища,
   викладач першої категорії

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ
ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

   Анотація. 
   Самостійна робота студентів сьогодні є обов’язковою складовою навчального процесу, тому викладачі закладів освіти особливу увагу приділяють зазначеній формі навчальної діяльності студентів. На заняттях фізики організація самостійної роботи студентів потребує затрати часу викладача, але приносить очікувані результати.
Ключові слова: компетентність, саморозвиток; компетентність саморозвитку; самореалізація самостійна робота,  фізика, навчальна діяльність, навчальний процес.

   Компетентність саморозвитку. Що ж це таке? Компетентність саморозвитку є формою розвитку особистості, а кожна особистість прагне до самореалізації. Самореалізація – це одна зі складових життєвого успіху, оскільки кожна особистість має бажання розкрити свої знання, сили та здібності для застосування в суспільстві. Саме тому сучасний студент повинен бути здатним до саморозвитку та постійної неперервної самоосвіти, а основою особистісного самовдосконалення якраз і є компетенція саморозвитку.

   Зараз суспільству потрібні фахівці, які у різноманітних ситуаціях здатні творчо мислити, приймати самостійно нестандартні рішення. Формування таких здібностей у сучасних студентів можливе за умови організації самостійної навчальної роботи.

   Освіта сьогодні тісно пов’язана з підвищенням ролі самостійної роботи в освітньому процесі. Програма кожного предмету передбачає відповідну кількість годин на самостійне опрацювання. Але, на жаль, велика кількість студентів не готова до такої форми навчальної діяльності: вони не мають необхідних вмінь та навичок для реалізації такого навчання.

   Робота викладача полягає в тому, щоб спрямувати студента на раціональне використання часу на вивчення матеріалу, який винесено в програмі на самостійну роботу, надати перелік джерел для опрацювання, а також спонукати до самостійного знаходження матеріалу по даній темі. Заохочення студентів якраз до самостійного знаходження матеріалу із теми, яка вивчається і є основною задачею викладача, оскільки опрацювати вказаний матеріал значно легше, ніж самостійно його знайти.

   Велику роль у формуванні компетентності саморозвитку відіграє мотивація навчальної діяльності. Студент повинен зрозуміти, що знання, здобуті під час самостійного опрацювання матеріалу, він використає не лише під час практичних занять, але й в подальшому повсякденному житті та майбутній професії.

     На самостійну роботу з фізики виділено 20 годин. Уважно аналізуючи матеріал, викладач вибирає той, який студенти можуть без проблем вивчити самостійно, тобто не потребують безпосереднього пояснення викладача.

   Для більш результативного вивчення даного матеріалу для студентів бажано вказати не тільки основну, а й додаткову літературу, це допоможе їм навчитися здобувати знання з різних джерел, порівнювати викладений матеріал, аналізувати.

   Велике значення має бажання студента знайти додатково матеріал по заданій темі, матеріал у не вказаній викладачем літературі, і тут, звичайно, на допомогу приходить Internet. Важливо навчити студентів здобувати знання, порівнюючи та аналізуючи отриманий матеріал, оскільки в Інтернеті можна знайти недостовірні дані.

   Бажано для викладача мати свій власний сайт, на якому можна розміщувати інформацію потрібну для навчання. Використання студентами матеріалу, що знаходиться на сайті викладача можливе як вдома, так і на занятті. Це дає змогу студентам мати все необхідне для навчання завжди з собою, не носячи купу довідників і підручників. На сайті можна розміщувати, наприклад, презентації, підготовлені студентами, посилання на проходження тесту онлайн тощо. Активне використання ресурсів сайту мотивує студентів виконувати відповідально самостійну роботу. 

  Самостійно опрацьований матеріал студенти використовують для виконання завдань, поставлених перед ними викладачем:

 • відповіді на запитання;
 • створення презентації;
 • написання реферату, повідомлення, доповіді;
 • підготовка проекту;
 • виконання практичних завдань;
 • виконання завдань тесту;
 • виконання лабораторних дослідів;
 • розв'язування розрахункових задач;
 • розв'язання проблемних ситуацій;
 • технічне моделювання.

Завдання можуть бути однаковими для всіх студентів групи, а можуть бути індивідуальними або груповими.

   Зі спостережень можна зробити висновок, що робота в групах згуртовує колектив, виховує відповідальність, сприяє кращому засвоєнню знань.

Завданнями самостійної роботи є:

 • систематизація і закріплення теоретичних знань, а також практичних вмінь та навичок;
 • поглиблення теоретичних знань;
 • формування наукового світогляду;
 • розвиток пізнавальних і творчих здібностей;
 • виховання культури розумової праці, відповідальності, організованості;
 • вміння підбору та використання літератури;
 • формування дослідницьких здібностей.

   Отже, під час самостійної роботи студенти вчаться самостійно здобувати та застосовувати знання, прогнозувати ситуацію, приймати рішення відповідно до ситуації, планувати та контролювати власні дії, аналізувати та застосовувати здобутий досвід, не лише на заняттях, а й впродовж всього життя.

Список використаних джерел

 1. Дзюба І. О. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання[Електронний ресурс]. / І. О. Дзюба – Харків, 2008. –
 2. Іванова О. В. Самостійна робота студентів у сучасних умовах навчального процесу. [Електронний ресурс] / О. В. Іванова – Харків, 2008.
 3. Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у вищій школі / О.О.Біла, Т.Р.Гуменникова, Я.В.Кічук та ін.; Наук. ред., упорядкув. Н.В.Кічук; Півден. наук. центр АПН України. Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2007. – 235 с.
 4. Котова А. В. Визначення сутності та змісту самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах. [Електронний ресурс] – Харків, 2008.
 5. Міляєва В.Р., Бреус Ю.В. Формування компетентності саморозвитку особистості як основа підготовки майбутнього фахівця. [Електронний ресурс].