КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Правий Віктор ПавловичПравий Віктор Павлович,
директор Користівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району
Кіровоградської області

КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ  НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація. В статті запропоновано класно-узагальнюючий контроль навчальних досягнень учнів із використанням кваліметричних досліджень на основі середнього балу навчання учнів на різних ступенях школи.

Динаміка середнього балу навчальних досягнень дає можливість на основі кваліметричних досліджень спостерігати процес навчання учнів, бачити динаміку успішності чи неуспішності кожного учня.

Ключові слова: класно-узагальнюючий контроль, кваліметричні дослідження, середній бал успішності учнів.

Як правило, в річному плані роботи закладу передбачається проведення класно-узагальнюючого контролю, та написання наказу на цій основі. Класно-узагальнюючий контроль передбачає довготривале вивчення стану навчально-виховної роботи в одному з класів. При цьому директору бажано вивчати стан роботи протягом декількох днів підряд (трьох-двох). Перевірці і вивченню підлягає викладання всіх навчальних предметів або майже всіх, якість знань учнів, їх ставлення до навчання до різних уроках, активність і працездатність. Для перевірки обираються здебільшого класи, які викликають занепокоєння керівників школи (незадовільні оцінки, дисципліна, …) або при переході з одного ступеня навчання до іншого, в 5 класі чи 10 класі.

Використовуючи кваліметричний моніторинг, цифрову оцінку якості викладання предметів, якості знань учнів можна оцінити діяльність учнів у кількісному співвідношенні і на цій основі зробити якісні висновки.

Готуючись до проведення контролю, слід підібрати необхідні матеріали:

  • перевірити єдність вимог вчителів до учнів;
  • з’ясувати, як розвиваються пізнавальні інтереси учнів, практичні вміння та навички, виховується бажання вчитися;
  • вивчити, як відбувається розвиток індивідуальних нахилів учнів;
  • вивчити систему опитування, характер і методи оцінювання знань учнів;
  • мати кваліметричні показники навчальних досягнень за початкову школу (І ступінь), основну школу (ІІ ступінь) і за період навчання в 10 класі;
  • вибірково перевіряти учнівські зошити з предметів, що контролюються, щоденники;
  • проводити психолого-педагогічні діагностики (психолог, соціальний педагог).

Зупинимось лише на дослідженні навчальних досягнень учнів на основі кваліметричного моніторингу.

Важливо порівняти рівні навчальних досягнень учнів, враховуючи показник середнього балу за початкову школу, основу школу, зміну рівня навчальних досягнень на основі цих показників, а також середній бал за період навчання в 10 класі. Така інформація дає можливість проаналізувати роботу учня протягом всього періоду навчання в школі, виконати певні корегуючи дії.

Рівень знань, умінь і навичок учнів на основі державних стандартів освіти, вимог навчальних програм можна оцінити за чотирибальною шкалою, починаючи з 0:

0 – початковий рівень (незадовільний);

1 – середній рівень (задовільний);

2 – достатній (добрий);

3 – високий (відмінний).

Спостерігаючи урок, відповіді учнів, їх активність на уроці, директор виставляє бали в наперед заготовлену моніторингову картку по спостереженню за рівнем навчальних досягнень учнів:

  1. характеристикою відповідей;
  2. якістю знань;
  3. рівнем володіння розумовими операціями.

Враховуючи при цьому максимально можливу кількість балів (Z) та кількість балів, які виставив директор (S). За співвідношенням  S/Z * 100% =К виводиться коефіцієнт рівня навчальних досягнень учня (чи учнів).

Оскільки проводиться класно-узагальнюючий контроль є необхідність заготовити декілька моніторингових карт – на декількох учнів, для збору робочих матеріалів, на наперед запланованих для контролю уроках. Моніторингові картки розроблені за метою відвідування уроку і мають заздалегідь направлений характер; можуть бути використані і на звітних батьківських зборах (позитивні сторони роботи учнів).

Використовуючи показники середнього балу успішності за початкову школу, основну школу, і середнього балу на час перевірки, наприклад, 10-му класі можна зробити висновок про динаміку рівня навчальних досягнень всього класу і кожного учня зокрема.

kontrol-navchalnyh-dosyahnen-uchniv

Динаміка середнього балу успішності учнів початкової, основної школи і за 10 клас

Можливий і більш позитивний результат. Наприклад:

класно-узагальнюючий контроль навчальних досягнень учнів

Порівняльна динаміка середнього балу по рівнях навчання дає можливість зробити висновки про роботу учнів, їхнє відношення до навчання.

Краще за все динаміку навчальних досягнень кожного учня демонструє порівняльна таблиця середнього балу учня на різних ступенях навчання, виражена у відсотках до стартового показника – 4 класу – І ступеня навчання.

Так, якщо, наприклад, учень 4 класу Решетицький Н. мав середній бал 9,4 бала (початкова школа), у 9 класі (основна школа) – 6,3 бала, за час навчання в 10 класі – 4,78 бала, то динаміка падіння навчальних досягнень даного учня становить за 4-9 клас:

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином середній бал успішності даного учня зменшилися наполовину за час навчання з 4 класу по 10 клас. Висновки негативні.

Якщо є збільшення динаміки росту середнього балу, то висновки позитивні. Наприклад, учень 10Б класу Бараков І.Ю.:

контроль навчальних досягнень учнів

Протягом 4-10 класу учень Бараков І.Ю. покращив успішність на 29,4%.

Динаміка середнього балу навчальних досягнень учнів 10 класу:

Прізвище та ім’я учня

Середній бал за школу І ступеня

Середній бал за школу ІІ ступеня

Зміна середнього балу у %

Середній бал за період навчання у 10 кл.

Зміна середнього балу у % в порівнянні із середнім балом з школу І ступеня

Бараков І.

7,8

9,9

+26,9

10,1

+29,4

Бугайченко В.

8,41

3,52

-58%

3,61

-57%

Верпека Є.

9,9

9,11

-7,9%

9,07

8,4%

Войтенко С.

8,6

5,33

-38%

5,76

-33%

Кондрус О.

9,2

7,39

-20%

7,46

-19%

Костіва Ю.

10,1

5,88

-42%

5,53

-45%

Кришан О.

11,1

9,33

-16%

9,69

-12%

Кузьменко Р.

10,2

8,33

-18%

8,46

-17%

Семенов З.

6,36

5,95

-6,4%

4,23

-33,4%

Сас В.

6,36

6,33

-0,47%

5,15

-19%

Сас С.

8,27

5,72

-30,8%

5,54

-33%

Хрієнко Н.

9,5

6,89

-27,5%

6,46

-32%

Шаков О.

7,3

6,43

-12%

4,69

-36%

Войтенко В.

9,5

7,88

-17%

6,61

-30%

Карпенко О.

10,3

8,2

-20%

7,8

-24%

Клевак Є.

8,2

4,38

-46%

4,32

-47%

Левченкова А.

6,5

4,6

-29%

4,82

-25%

Лисенко Є.

8,2

5,66

-31%

4,64

-43%

Марецька А.

9,2

8,66

-55

8,14

-11%

Музафарова М.

9,2

7,2

-21%

7,64

-17%

Нікішкіна І.

8,5

7,1

-16%

5,94

-30%

Патріна Н.

9,8

9,22

-6%

8,3

-15%

Репіло О.

10,9

7,5

-31%

7,25

-33%

Решетицький Н.

9,4

6,3

-33%

4,78

-49%

Савчук К.

10,2

7,16

-29%

7,79

-23%

Сарана М.

7,8

5,16

-33%

5,53

-29%

Чуприна Д.

8,36

5,8

-30%

6,22

-25%

Ярова В.

10,6

8,1

-23%

6,93

-34%

Наочно динаміку навчальних досягнень учнів по середньому балу за І ступінь навчання, за ІІ ступінь навчання і 10 клас  зображено на гістограмі (додаток № 1).

динаміку навчальних досягнень учнів по середньому балуЗа основу при порівнянні навчальних досягнень учнів краще брати середній бал успішності всього класу за 10 клас. І за цим показником порівняти успішність кожного учня за період навчання з 4 по 10 клас.

Таким чином, проводячи класно-узагальнюючий контроль в одному з класів на основі кваліметричних досліджень навчальних досягнень учнів протягом декількох років, можна спостерігати процес навчання, бачити динаміку успішності чи неуспішності кожного учня. Матеріали про навчальні досягнення учнів можна використати на нарадах при директорові, педагогічних радах, батьківських зборах. Такі дані спонукають всіх учасників навчально-виховного процесу до більш кращої роботи.