МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

moloshnikМолошнік Антоніна Володимирівна,
вчитель інформатики Новоархангельського навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – гімназія» Новоархангельської районної ради, Кіровоградської області

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Анотація: метод проектів увійшов  у життя як вимога часу, свого роду відповідь системи освіти на соціальне замовлення держави й батьківської громадськості.   Мета статті полягає в розкритті особливостей застосування методу проектів у загальноосвітньому навчальному закладі, зокрема в процесі викладання інформатики.

Ключові слова: метод проектів, активізація  пізнавальної діяльності,етапи виконання проектів.

В сучасному динамічному світі на перший план виступає не просте передавання змісту навчального матеріалу учням в готовому вигляді, а особистість учня як майбутнього активного діяча. Навчальний процес розглядається як засіб розвитку учнів. Максимально відповідає цим вимогам метод проектів ,суть якого полягає в наданні школярам можливості самостійно здобувати знання в процесі вирішення практичних задач або проблем, які потребують інтеграції знань з різних предметних галузей.

Метод проектів вперше як освітня технологія виник в 20 –х роках ХХ ст.. в США. Його назвали методом проблем. Цей метод характеризувався індивідуальною роботою за спільно складеним планом. Суть методу проектів полягає в тому, щоб стимулювати інтерес суб’єкта навчання до певних проблем, що припускають володіння деякою сумою знань і через проектну діяльність, яка передбачає рішення однієї або цілого ряду проблем, показати практичне застосування отриманих знань. Тобто від теорії до практики – поєднання академічних знань із прагматичними при дотриманні відповідного балансу на кожному етапі навчання.

В умовах суцільної інформатизації суспільства і освіти важливу роль відіграє предмет інформатика, оскільки завдання курсу є формування  в учнів вміння працювати з інформацією, розуміння питань адекватного вибору засобів і методів обробки інформації.

Основне завдання вчителя інформатики – формування в учнів відповідно до програми, знань і вмінь з кожної теми шкільного курсу. Саме використання методу проектів дозволяє втілити ці завдання на високому рівні.

Етапи виконання проекту:

1) підготовчий –формується тема і мета проекту;

2) планування – визначення джерел і способів збору, аналізу і презентації інформації, встановлення критеріїв оцінки результатів, розподіляються обов'язки;

3) дослідницький – збір,аналіз інформації,оформлення результатів;

4) звіт – презентація результатів дослідження;

5) оцінка результатів.

При вивченні окремих тем курсу інформатики тривалість виконання проекту варіюється: деякі проекти розраховані на 1 – 2 уроки, але використовуються і такі, які розраховані на 2 – 4 місяці. Теми проектів пропонують і вчитель і учні, орієнтуючись на особисті інтереси. Вони найчастіше відносяться до якоїсь практичної, актуальної теми і  потребують  знань з багатьох предметів, таким чином реалізуються міжпредметні зв'язки. Так, наприклад, вивчаючи текстовий процесор Word, графічний редактор, учні створюють проекти «Особисте портфоліо», «Класний куточок». Для того, щоб їх сторінки містили цікаві фотокартки, малюнки, великий об'єм тексту, учні самостійно освоюють редагування малюнка, Fine Reader для сканування, намагаються освоїти на більш високому рівні таке програмне забезпечення як Photoshop, використовуючи при цьому довідкову літературу, довідки по програмному забезпеченню. При вивченні теми «Комп'ютерна графіка» учням пропонується виконати проект «Вітальна листівка». Цікавим є проект по створенню накладної при опрацюванні теми «Електронні таблиці». Учні самостійно добирають інформацію з галузі, яка їх цікавить, велику допомогу в цьому надають батьки, які також активно включаються в роботу.                              Під час проектної роботи учні самостійно діляться на групи. продумують тему і розподіляють обов'язки. Діти з задоволенням підбирають фото, відео, анімації. На уроках панує творчий підйом. В процесі роботи учні самостійно навчають один одного, допомагають.

Проходячи через ланцюжки проектних робіт, учень накопичує певний досвід роботи з інформацією. Поступово росте впевненість в тому, що в майбутньому він не розгубиться, потрапивши в реально життєву ситуацію, а проявить власну компетентність.

До активної роботи над проектами залучаються учні – члени шкільного наукового товариства.

Використання методу проектів на уроках інформатики має власні суттєві переваги:

1)збільшується  простір творчої діяльності, дається можливість самостійно створювати алгоритм діяльності, приймати рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов зовнішнього світу;

2) інтегруються знання учнів з різних областей знань при вирішенні однієї задачі, дається можливість використовувати отримані результати на практиці, генеруючи нові ідеї;

3) підвищується позитивна мотивація до вивчення предмету;

4) метод проектів дозволяє створити реально отриманий продукт (проект);

5) формується відчуття відповідальності за виконану роботу;

6) вироблення навичок роботи з різними джерелами інформації, навички збору і систематизації даних, вміння презентувати інформацію в доступному, естетичному вигляді.

Спостерігаючи за діяльністю учнів на уроках, можна зробити висновок, що використання проектних технологій впливає на відношення учнів до предмету, змінює психологічний клімат на уроці. Учень відчуває себе успішним, включаючись до активної діяльності. І якщо в учня в процесі роботи з'явиться задоволена усмішка – це і буде найкращим результатом і стимулом рухатися вперед для  вчителя, який опираючись на досвід учнів та їх активність, перетворюється з носія знань на консультанта – фасилітатора, партнера, організатора пізнавальної активності школяра.

Проектні технології, трансформуючи навчання в самоосвіту,запускають механізм саморозвитку.

Список використаних джерел:

  1. Буджак Т. Метод проектів як засіб формування інтелектуальних здібностей учнів //Хімія. Біологія. – 2000. – №10. – С.10.
  2. Гузеев В.В. “Метод проектов” как часный случай интегральной технологии обучения //Директор школы. – 1995. – № 6.
  3. Лернер П. Проектування як основний вид пізнавальної діяльності школярів (на прикладі освоєння ПГ «Технологія») // Завуч. – 2003. – №7. – С. 6-10.
  4. Лисенко С. Про проекти //Відкритий урок. 2003. – №17. – С.17-18.
  5. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти //Завуч. – 2002. – №26. – С.4.
  6. Освітні технології: навч.-метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. [148-162; 128-147]
  7. Осмоловський А. Василенко Л. Від навчального проекту до соціальної самореалізації особистості //Шлях освіти. – 2000. – №2. – С.34-37.
  8. Пашковська Н.В. Шкільні освітні проекти як складові іміджу сучасного навчального закладу //Управління школою. – 2003. – № 35. – С24 – 25.
  9. Перспективні освітні технології: Наук. – метод. посібник. /за ред. Г.С.Сазоненко. – К.: Гопак, 2000. – 560с. (112-201).
  10. Чобітько М. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки //Освіта і управління. – 2004. – Т.7. – №2. – С.121-126.