ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

PanchenkoПанченко О.М.
учитель української мови та літератури
Маловисківська гімназія
Маловисківської районної ради

 

 

ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОПИСНОЇ ГРАМОТНОСТІ: ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМИХ ОРФОГРАМ І ПУНКТОГРАМ ПИСЬМОВОМУ МОВЛЕННІ.

Мета: удосконалювати орфографічну і пунктуаційну грамотність учнів; розвивати навички правильно писати; сприяти вихованню свідомого прагнення до вивчення рідної мови .

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Хід уроку

Організаційний момент.

Дзвоник всім нам дав наказ —

До роботи швидше, клас.

Попрацюєм всі старанно,

Щоб пройшов урок немарно.

 

Дзвоник продзвенів давно –

Готуватимемсь до ЗНО

Попрацюємо старанно,

Щоб урок пройшов немарно

Техніка безпеки у мультимедійному кабінеті.

ІІ. Оголошення теми, завдань уроку.

Тема уроку – орфографічно – пунктуаційний практикум, під час якого повторимо  та закріпимо практично основні правила з орфографії та пунктуації.

Почнемо з  «Поетичної хвилинки»

Вірш.

Автора не називаю, у одному із завдань знайдемо відповідь.

Поетична хвилинка

Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не все гаразд,

Не вважай її примусовою,

Полюби, як весною ряст.

Примусова тим, хто цурається,

А хто любить, той легко вчить:

Все як пишеться, в ній вимовляється,

Все, як пісня, у ній звучить.

І журлива вона, й піднесена,

Тільки фальш для неї чужа.

В ній душа Шевченкова й Лесина,

І Франкова у ній душа.

Дорожи українською мовою,

Рідна мова – основа життя.

Хіба мати бува примусовою?

Непутящим бува дитя!

Д. Білоус

Отож, сьогодні на уроці ми будемо легко вчитися рідної мови, правильно  використовувати відомі орфограми і пунктограми у  письмовому мовленні .

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 Теоретичний блок

1.«Розминка». Дібрати відповідні терміни до понять:

Орфограма                                                                                      Пунктограма

Апостроф, префікс, подвоєння приголосних, спрощення у групах приголосних, м'який знак, чергування приголосних, уподібнення приголосних, корінь.

Кома, тире, знак оклику, знак питання, вставні слова, звертання, просте речення, однорідні члени речення.

2. «Доповни  речення».

– апостроф ставимо після таких літер…..б п в м ф …….перед…..я ю є ї …..при роздільній вимові …..(бур'ян)

– апостроф не  ставимо після таких літер… б п в м ф …тоді,  коли   перед   я ю є ї ..є в корені буква на позначення приголосного, крім р (буряк)

– м’який знак вживається в кінці слова …..після букв д т з с ц н л (тінь)

– м’який  не знак вживається в кінці слова……б п в м ф ж ч ш г к х р (дощ, воротар)

– чергування може відбуватися в таких групах приголосних….г\\ ж \\з ; к \\ч \\ц; х\\ ш \\с; д\\ дж;ст\\ шч та ін..(вухо – вушко – вусі)

– Спрощення  на письмі не відбувається в таких словах…..шістнадцять, хвастнути, кістлявий, зап’ястний, пестливий, хворостняк.

Коли у реченні вжито вставні слова, звертання на письмі…..виділяємо комою

Однорідні члени речення відповідають на … одне питання

У простому реченні  … граматичний центр

ІV. Удосконалення правописної грамотності.

Практичний блок

1.Розподілити слова у дві колонки: 1 – ті, що пишуться З АПОСТРОФОМ, 2 – БЕЗ АПОСТРОФА

Святковий, мавпячий, зап'ястя, торф'яний, морквяний, дит' ясла, дзвякнути, черв'як, перед' ювілейний, під 'ярок, без'язикий, медвяний, священик, духмяний.

2. У яких рядках вжито правильно всі слова. Поясніть свій вибір.

Д. Кістлявий, хвастливий, шістнадцять, пестливий; +

В. Корисний, баластний, масний, цілісний;

Б. Форпостний, зап’ястний, контрастний, компостний;+

Г.Радісний, жалісний, проїзний, аванпостний;

А. Студентський, улесливий, стиснути, учасник.

3. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словозміні чи словотворенні.

 А. Садити, світити, вчити, дерти, вимірювати.

  І. Мостити, пекти, мастити, їздити, хотіти.+

В. Дробити, оформляти, стерегти, брати, везти.

 Г. Берегти,любити, кликати, мести, жити.

 Ґ.  Бігти, кришити, ломити, терти, упирати.

4. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах наявне подвоєння приголосних.

  А. Суддя, життєпис, законно, трясся, бовван.

  Б. Лляти, туманний, збіжжя, життя, юннат.

Л. Відділ, роззява, ранній, військкомат, старанно.+

Ґ. Ілля, навмання, колосся, годинник, численний.

Д  . Почуття, Вінниця, рілля, сіллю, сторіччя.

5. Літеру з треба писати у всіх словах рядка:

 О. Бе..таланний, бе..іменний, ..сунути;+

Б. Бе..мірний, ро..казати, ..писати;

 В. Бе..доріжжя, ..пустошити, ро..плескати;

Т. ро..тулити, ..дійснити, ..хвалити;

Г.  Ро..сипати, ..кривдити, ро..зброїти.

6. Оберіть рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення звуків.

  А. Рости, безбережний, анекдот, рясний, вокзал.

  Б. Молотьба, березняк, якби, житловий, роздавати.

 В. Легко, дочці, пісня, розширити, честь.

  У. Розпач, розчесати, бездарний, безхмарний, легкий.+

 Ґ.  Грядка, бігом, днями, дзвін, доля.

7. Виберіть речення, у яких розділовий знак стоїть правильно.

Б.Тече ріка між тихих верболозів росте трава в зарошених лугах. (М.Братан)

В. Зійшов сніжок , берися за плужок.(нар. творчість)

Г.Це ще не сльози ,   це квітуча вишенька.(Л.Костенко)

Ґ.  Туманець понад кущами лепехи моститься: тепла ніч буде.(Гр.Тютюнник)

С.Світанок розбудив птахів, і твій голос чується в їхньому співі.(Г.Овсієнко)+

1

2

3

4

5

6

7

Д.

Б

і

л

о

у

с

8. Доберіть відповідник.

Приклади речень

1.Теплом дихала настояна на квітах і травах земля. (Ю.Збанацький)

2.Он красуються в траві ромашки, а он горять пелюсточки гвоздички. (А.Шиян)

3.Сонце висушило блискучі сльозинки, які ще ранком котились по пелюстках і по листячку.(Н.Романович – Ткаченко)

4.Цвітуть сади, духмяно пахне рута і соловейко спокою не знає. (Є.Гуцало)

Типи речень

А.Просте,  повне , поширене, неускладнене, розповідне, неокличне.

Б.Складне, складносурядне.

В.Просте повне , поширене, двоскладне, ускладнене однорідними членами речення, розповідне, неокличне.

Г.Складне, складнопідрядне.

Ґ.  Складне речення з різними видами зв’язку.

Б – 2          В – 1       Г – 3          Ґ – 4

9.Конструктор.

Приєднайте до частини «Лелеки повернулись до рідного гнізда…» запропоновані варіанти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

( розділові знаки на допомогу: , , –  : ;)

Варіант завершення речення

1….як заструменіли весняні ручаї.

2….і заходилися його лагодити.

3….і враз ожила простора садиба.

4….перелетівши сині моря      

Тип речення

А. просте з відокремленими членами

Б. просте з однорідними членами

В. складнопідрядне

Г. складносурядне

Ґ.  складне безсполучникове

А -4            Б – 2         В – 1        Г – 3

10. . Замість крапок, де потрібно, поставте м’який знак. Поясніть правила його вживання.

Люд..с..кіс..т.., піс..ня, с. .віт, с..піл..ний, с..годні, ц..огорічний, мен..шість, різ..бяр, громад..с..кіс..ть, десят.., промін..чик, мален..кий, Уман..щина, уман..с..кий, Мирон..чук, Іл..ля, чотир..х, на гіл..ці, до він..ця, волин..с..кий, Гуцул..щина,вітерец.., тихесен..кий, Гор..кий, жнец..

Людськість, пісня, світ, спільний, сьогодні, цьогорічний, меншість, різьбяр, громадськість, десять, промінчик, маленький, Уманщина, уманський, Мирончук, Ілля, чотирьох, на гілці, до вінця, волинський. Гуцульщина, вітерець,  тихесенький, Горький, жнець.

V.Підсумки. «Морський бій»

А

Б

В

Г

1

навмання

компостний

черв'як

десять

2

Молотьба

під 'ярок

різьбяр

святковий

3

Суддя

промінчик

Ілля

вокзал

4

мавпячий

форпостний

безхмарний

туманний

 VI. Домашнє завдання.

Повторити вивчені орфограми, пунктограми.

Скласти словниковий диктант (15 слів) на вивчені орфограми;

Дібрати 5 запитань із теми «Складне речення»

VII. Оцінювання.

Кожен учень отримує за урок  оцінку. Оберемо двох учнів у якості експертів.

1.Той, хто був найактивнішим на уроці і виконував вправи без помилок – 11, 10. Назвіть претендентів.(питання для двох учнів)

2.Кому порадите бути активнішим, уважнішим, вдома ретельно попрацювати– тому 9, 8 (питання для двох учнів)

3.Тих, хто зовсім не працював –  немає (питання для двох учнів)