ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ «ІНФОРМАТИКА» ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА»

Tcachenko

 

Ткаченко І.В.,
викладач фізики та астрономії Кіровоградського комерційного технікуму,
вчитель вищої категорії

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ «ІНФОРМАТИКА» ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА»

Анотація: Самостійна робота студента є невід’ємною складовою навчального процесу у навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації. Навчальний час, відведений на самостійну роботу регламентується навчальним планом. Матеріали даної статті присвячені можливості використання педагогами для організації самостійного навчання студентів на основі компетентнісного підходу та моніторингу успішності студентів.

Ключові слова: педагогічні можливості, моніторинг успішності, компетентнісний підхід, інформаційне середовище, технології Веб 2.0, Інтернет-послуги, компетентнісні завдання.

 

Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, визначається робочим навчальним планом і становить 1/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного студенту для вивчення предмету «Інформатика» та навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка». Метою  самостійної роботи студентів є:

 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності;
 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;
 • здобуття студентом глибоких знань;
 • формування у студентів навичок самостійного пошуку інформації.

Основними завданнями самостійної роботи є:

 • прищеплення навичок щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, умінь і навичок;
 • навчити студентів самостійно працювати з інтернет – ресурсами;
 • творчо сприймати матеріал та осмислювати його.

    На самостійну роботу виноситься частина теоретичного та практичного матеріалу, що не потребують безпосереднього керівництва викладача. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення предмету «Інформатика»:

 • підручник, електронний конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники;
 • наукова, фахова, періодична, електронна література;
 • методичні рекомендації, щодо виконання самостійної роботи студентами.

Викладач може видавати студентам різні види завдань самостійної роботи, а саме:

 • переробка інформації, отриманої на лекції;
 • написання рефератів або повідомлень;
 • виконання індивідуальних завдань;
 • виготовлення наочності та презентацій;
 • робота з додатковою літературою;
 • творчі завдання (доповіді, проекти, огляди);
 • підготовка відповідей на проблемні питання;
 • складання власної бібліотеки.

    Контроль за самостійною роботою студентів проводиться під час лекцій, практичних та семінарських занять. Форми поточного контролю можуть бути різними: усна співбесіда, письмове фронтальне опитування, перевірка домашніх завдань, тестова перевірка знань, та інші форми.

 

Перелік тем для самостійної роботи студентами І курсу навчального матеріалу з предмету «Інформатика»

 

№ п/п

Т Е М А

Кількість годин

Форма контролю

1

Комп’ютерна графіка. Види комп’ютерної графіки.

2

звіт

2

Текстовий процесор MS Word. Настроювання середовища користувача текстового процесора.

1

звіт

3

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові презентації.

2

звіт, повідомлення

4

Основи створення комп’ютерних публікацій. Поняття комп’ютерних публікацій. Засоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікацій.

3

звіт

5

Етикет електронного листування.

1

звіт

6

Створення й публікація веб-ресурсів. Основи веб-дизайну.

2

звіт-реферат

7

Основи інформаційної безпеки.

1

тест-контроль

Разом

12

 

   

Діяльність викладача щодо організації самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого підходу має включати такі напрямки:

1) розробка системи нових завдань із предмета на різних рівнях складності;

2) індивідуалізація навчальних завдань;

3) зміна рівнів складності навчальних завдань для студентів різних типологічних груп з тим, щоб ступінь самостійності у процесі їх виконання постійно зростав;

4) створення позитивного емоційного фону заняття;

5) співвіднесення оптимальних поєднань фронтальної, групової і індивідуальної форм роботи з урахуванням специфічних відмінностей кожної групи студентів;

6) надання викладачем консультативно-дозованої допомоги при виконанні студентами самостійної роботи залежно від їх типологічних особливостей і рівня складності навчального завдання;

7) регулювання частоти і глибини контролю за продуктивністю виконання самостійної роботи студентам залежно від їх особливостей.

 

Список використаних джерел:

1. 1. Ашеров, А.Т. Підготовка, експертиза та захист дисертації [Текст]: навч. посібник для майбутніх професіоналів в галузі педагогіки вищої школи та управління навчальними закладами / Аквіва Ашеров; заг. ред. А.Т. Ашерова; УІПА – Х.: Вид-во УІПА, 2007. – 112 с.

2. Про освіту, «Про вищу освіту [Текст]: закон України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум вид-во, 2001. – 11 – 38 с.

3. Астахова, О.В. Трансформація соціальних функцій вищої освіти в сучасних умовах [Текст]: навч. посібник з соціології освіти для магістрантів, аспірантів, викладачам вищої школи / Олена Астахова; заг. ред. О.В. Астахової. – Х.; Знання, 1999. – 75 с.

4. Бабанський, Ю.К. Вибрана педагогічна праця [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: Знання, 1989. – 560 с.

5. Бабанський, Ю.К. Педагогіка [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: Знання, 1998. -386 с.