ПЕДАГОГІЧНА КВАЛІМЕТРІЯ ЯК СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ

pravfotoПравий В.П.,
Директор Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району Кіровоградської області,
Заслужений працівник освіти України

ПЕДАГОГІЧНА КВАЛІМЕТРІЯ  ЯК СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ

Анотація. При проведенні класно-узагальнюючого контролю знань, умінь і навичок учнів виникає необхідність комплексної оцінки діяльності учнів на уроці. Власний досвід роботи свідчить, що таку роботу можна виконувати на основі педагогічної кваліметрії. В роботі запропоновано  кваліметричні дослідження рівня навчальних досягнень як одного учня так і всього класу з конкретними прикладами.

Ключові слова: педагогічна кваліметрія, інструментарій моніторингу знань, рівень навчальних досягнень учнів, моніторингова картка.

Процес управління  школою передбачає своєчасне отримання директором достовірної інформації, необхідної для прийняття оптимальних адміністративних рішень. Формування та надання такої інформації є головне завдання педагогічної кваліметрії, виникнення і розвиток якої пов'язаний саме із потребами шкільного менеджменту. Але кваліметрія не зводиться до простої системи контролю, а охоплює значно ширшу сферу діяльності керівника школи. Педагогічна кваліметрія – це система, яка орієнтована на майбутній розвиток школи. Це система спостереження та вивчення навчально-виховного процесу, його окремих частин, діяльності вчителів, учнів.

Кваліметрія – це наукова дисципліна, яка вивчає методологію та проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів: предметів, явищ або процесів.

Педагогічна кваліметрія – це доповнення до всіх педагогічних наук контролем, діагностикою і корекцією результатів. Педагогічна кваліметрія – це самостійна наукова дисципліна. Основне її завдання – це комплексна оцінка якості навчально-виховного процесу через сукупність показників із застосування відповідної математичної моделі.

Педагогічна кваліметрія вивчає функції навчальної діяльності основних учасників навчально-виховного процесу і має такі структурні компоненти:

 1. Мотивація
 2. Цілепокладання
 3. Навчальні дії
 4. Контроль
 5. Оцінка
 6. Корекція

Спостерігаючи за навчально-виховним процесом, я виставляю бали в  наперед заготовлену моніторингову картку, по напрямках чи параметрах контролю, обраховуючи при цьому максимально можливу кількість балів (Z) та кількість балів, які виставив директор чи заступник директора з навчально-виховної роботи (S). За співвідношенням S/Z ∙ 100 % = К, виводиться коефіцієнт рівня того чи іншого параметру і на основі нього висновок:

               Якщо              К > 85 % – відмінно

                          65 % < К ≤ 85 % – добре

                          45 % < К ≤ 65 % – задовільно

                                       К ≤ 45 % – незадовільно

Моніторингові картки розроблені за метою відвідування уроку і носять заздалегідь направлений характер, що дає можливість удосконалювати (виготовляти нові) моніторингові картки, враховуючи головне – мету відвідування уроку.

Перевага такого методу контролю за якістю уроку і в тому, що більше часу на уроці можна приділити спостереженню і аналізу діяльності вчителя та учня, рівню знань і навичок школярів, педагогічній майстерності учителя, бо на уроці, як у фокусі, концентрується вся діяльність педагога, його наукова підготовка, педагогічні навички, методичні вміння, здатність організувати самостійну роботу всіх школярів.

В результаті спостереження уроку керівник школи отримує необхідну та достатню кількість педагогічної інформації, яка  б дозволила дати об’єктивну оцінку навчально-виховному процесу та його результативності на основі таких моніторингових карт, з оцінкою діяльності в кількісному співвідношенні.

При проведенні класно-узагальнюючого контролю з використанням кваліметричних досліджень можна оцінити за даними картками як роботу всього класу так і роботу окремо взятих учнів.

Як приклад  приведу моніторингову картку кваліметричних спостережень за роботою декількох учнів при класно-узагальнюючому контролі з елементами кваліметричних досліджень.

№ з/п

Що оцiнюється

Бали

 

Рiвень навчальних досягнень учнiв

1.

Характеристика вiдповiдi учня

 

1.1.

Правильнiсть

 

1.2.

Цiлiснiсть

 

1.3.

Повнота

 

1.4.

Логiчнiсть

 

1.5.

Обгрунтованiсть

 

 

 

Z = 15

К = S/Z ∙ 100 % ;               К = ——– ∙ 100 %

К =

S =

2.

Якiсть знань учнiв

 

2.1.

Осмисленiсть

 

2.2.

Глибина

 

2.3.

Гнучкiсть

 

2.4.

Дiєвiсть

 

2.5.

Системнiсть

 

2.6.

Узагальненiсть

 

2.7.

Грунтовнiсть

 

 

 

Z = 21

К = S/Z ∙ 100 % ;               К = ——– ∙ 100 %

К =

S =

3.

Рiвень володiння розумовими операцiями

 

3.1.

Умiння аналiзувати

 

3.2.

Синтезувати

 

3.3.

Порiвнювати

 

3.4.

Абстрагувати

 

3.5.

Класифiкувати

 

3.6.

Узагальнювати

 

3.7.

Робити висновки

 

 

 

Z = 21

К = S/Z ∙ 100 % ;               К = ——– ∙ 100 %

К =

S =

 

Висновки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Картка для всього класу:

Моніторингова картка

спостережень за рівнем навчальних досягнень учнів ____ класу

№ з/п

Що оцiнюється

Бали

 

Рiвень навчальних досягнень учнiв

1.

Характеристика вiдповiдi учня

 

1.1.

Правильнiсть

3

1.2.

Цiлiснiсть

2

1.3.

Повнота

2

1.4.

Логiчнiсть

3

1.5.

Обгрунтованiсть

3

 

 

Z = 15

К = S/Z ∙ 100 % ;               К = (13 : 15) 100 %

К = 87%

S = 13

2.

Якiсть знань учнiв

 

2.1.

Осмисленiсть

3

2.2.

Глибина

2

2.3.

Гнучкiсть

2

2.4.

Дiєвiсть

3

2.5.

Системнiсть

3

2.6.

Узагальненiсть

2

2.7.

Грунтовнiсть

2

 

 

Z = 21

К = S/Z ∙ 100 % ;               К = (17 : 21) ∙ 100 %

К = 81%

S = 17

3.

Рiвень володiння розумовими операцiями

 

3.1.

Умiння аналiзувати

2

3.2.

Синтезувати

2

3.3.

Порiвнювати

3

3.4.

Абстрагувати

2

3.5.

Класифiкувати

2

3.6.

Узагальнювати

3

3.7.

Робити висновки

3

 

 

Z = 21

К = S/Z ∙ 100 % ;               К = (17 : 21) ∙ 100 %

К = 81%

S = 17

Висновки:
 1. Учні правильно, логічно відтворюють навчальний матеріал, розуміють основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади.
 2. Учні досить добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в дещо змінених ситуаціях, вміють аналізувати, систематизувати інформацію.
 3. Учні використовують загальновідомі докази з власною аргументацією.
 4. Учні володіють узагальненими знаннями з предмету, виявляють творчий підхід.
 5. Учні свідомо відтворюють та розуміють тему в цілому вміють аргументовано переконувати.

Картка для  учня:

Моніторингова картка

спостережень за рівнем навчальних досягнень учня ____ класу

Іванова Івана

 

№ з/п

Що оцiнюється

Бали

 

Рiвень навчальних досягнень учнiв

1.

Характеристика вiдповiдi учня

 

1.1.

Правильнiсть

2

1.2.

Цiлiснiсть

1

1.3.

Повнота

2

1.4.

Логiчнiсть

1

1.5.

Обгрунтованiсть

1

 

 

Z = 15

К = S/Z ∙ 100 % ;               К = (7:15) ∙ 100 %

К = 50%

S = 7

2.

Якiсть знань учнiв

 

2.1.

Осмисленiсть

2

2.2.

Глибина

1

2.3.

Гнучкiсть

2

2.4.

Дiєвiсть

1

2.5.

Системнiсть

2

2.6.

Узагальненiсть

1

2.7.

Грунтовнiсть

1

 

 

Z = 17

К = S/Z ∙ 100 % ;               К = (10:17) ∙ 100 %

К = 58%

S = 10

3.

Рiвень володiння розумовими операцiями

 

3.1.

Умiння аналiзувати

1

3.2.

Синтезувати

1

3.3.

Порiвнювати

1

3.4.

Абстрагувати

2

3.5.

Класифiкувати

1

3.6.

Узагальнювати

1

3.7.

Робити висновки

2

 

 

Z = 17

К = S/Z ∙ 100 % ;               К = (9:17) ∙ 100 %

К = 53%

S = 9

 

Висновки:

 1. Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.
 2. Має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.
 3. Виявляє здатність елементарно викласти думку.
 4. Учень за зразком вчителя відтворює нескладний навчальний матеріал.
 5. Учень з допомогою вчителя або підручника фрагментарно характеризує окремі об’єкти вивчення.
 6. Учень з допомогою вчителя однослівно відповідає на запитання.
 7. Учень виявляє здатність обґрунтовувати деякі логічні кроки  з допомогою вчителя.

Таким чином педагогічна кваліметрія як система оцінювання досягнень учнів та інструментарій моніторингу знань учнів може використовуватися при  проведенні класно-узагальнюючого контролю в одному   класі  як серед окремо взятих учнів, так і класу в цілому. Використовуючи кваліметричний моніторинг, можна спостерігати процес навчання, бачити динаміку успіхів чи неуспішності учнів. Матеріали про навчальні досягнення учнів можна використовувати на нарадах при директорові, педагогічних радах, батьківських зборах.

Кваліметричні дані спонукають всіх учасників навчально-виховного процесу до більш кращої роботи.