ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ


Майорова  Олена Сергіївна,
викладач, голова циклової комісії
товарознавчо-комерційних та економічних дисциплін Краматорського коледжу
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ

Анотація. Економічні та соціальні зміни в країні обумовлюють значне підвищення  вимог до професійної  підготовки економічних кадрів. Основне завдання викладача  – формування компетентної та мобільної особистості,  здатної до конкуренції та самостійності. У зв’язку з цим акцент при вивченні економічних дисциплін переноситься  на пізнавальну активність самого студента.
Ключові слова: самостійна робота студентів, пізнавальна активність, інтерактивні технології, самоосвіта.

         Сьогодні спостерігаються зміни не лише в організації освітнього процесу і змісті навчальних програм, а й у взаємовідносинах між викладачем та студентами. В навчальних робочих програмах істотно зріс час на самостійну роботу за рахунок зменшення аудиторних занять. І, відповідно, зростання значення самостійної роботи для студентів закладів фахової передвищої освіти є цілком закономірною тенденцією. Це потрібно, на мою думку, враховувати кожному викладачу. Тому, і нам потрібно вдосконалювати професійну компетентність, яка полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальнювати досвід шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості. Мова йде про ознайомлення з новітніми педагогічними та психологічними дослідженнями, пошук нових  напрямків у методиці та організації навчально-виховного процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, які викликають труднощі в практичній діяльності.

        Для впровадження інтерактивних технологій в освіті, використання методів випереджального навчання, проведення ділових та симуляційних ігор потрібно розвити у студентів  вміння самостійно працювати з інформаційними ресурсами і довідковою літературою, сформувати у них навички дослідницької роботи. Якщо студенти оволодіють вміннями, необхідними для впровадження ефективної самоосвіти, то це призведе до їхнього професійного розвитку особистості в цілому. Якісна освіта не може існувати без доступу до якісних інформаційних ресурсів, що забезпечують процеси викладання, навчання та дослідження. Особливий інтерес у викладачів та студентів викликають динамічні електронні ресурси, тобто ті, що змінюються за інформаційним вмістом або електронні ресурси, що оперують даними, які надходять у реальному часі [2], електронні підручники, різні бази даних, освітні сайти тощо. Світ довкола стрімко змінюється і сьогодні годі уявити своє життя без доступу до «світового павутиння».
           Самостійна робота студентів розвиває такі професійні компетенції як пошук, збір, опрацювання, подання інформації, групування та класифікація отриманих даних за ступенем важливості, інформативності, узагальнення розрізнених даних. Також розвиває вміння вести дискусію, спілкуватися, сприймати і оцінювати вербальну і невербальну інформацію, кооперуватися в групи, чітко формулювати, висловлювати та аргументувати свою позицію, переконувати опонентів, складати стислі висновки тощо [4]. Сутність такої діяльності полягає в усвідомленні студентами мети, мотивів, прийомів навчання. Вони позиціонують себе головними суб’єктами процесу, які самостійно спрямовують, організовують і контролюють навчання. Тобто студенти виступають як активні творчі особистості. Самостійна навчальна діяльність студентів, якщо має професійну спрямованість, значно підсилює професійні мотиви самоосвіти та самовиховання. Це підтверджено проведенням практичних занять з додатковою самостійною підготовкою студентів до:
1) вирішення ситуаційних завдань з дисципліни «Економіка підприємства» за темою «Аналіз та планування  продуктивності праці на підприємстві»;
2) розв’язання  кейсу з дисципліни  «Економіка та нормування праці» з теми «Аналіз та планування фонду оплати праці»;
3) роботи в малих групах з дисципліни  «Економіка та нормування праці» з теми «Оцінка ефективності використання робочого часу»;
4) проведення ділової гри-симуляції з дисципліни «Економіка підприємств різних типів» за темою: «Планування персоналу підприємства»;
5) проведення проблемної лекції з дисципліни «Регіональна економіка» за темою «Демографічна характеристика  України та регіонів» та ін.

       Таким чином, самостійна робота студентів є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Вона дає змогу швидко орієнтуватися в інформаційних потоках та економічному середовищі, творчо вирішувати професійні проблеми.  Дозволяє стати професіоналом своєї справи здатним до постійного фахового самовдосконалення. І дуже важко переоцінити її значення  для студентів, що займаються поглибленою  самоосвітою в тій чи іншій мірі. Сьогодні потрібно розуміти: бути гарним професіоналом означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Але в реальному житті мало стимулів у молоді для здійснення самоосвіти. Це призводить до зниження якості освітнього процесу, що негативно відображається на підготовці майбутніх компетентних фахівців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті: навч. посібник. Вид. 2-ге допрацьоване / В.В. Крижко. – К.: Освіта, 2005. – 256 с.
2. Таланчук О. Б. Роль електронних бібліотек у формуванні інформаційно-освітнього простору університету // Наукова бібліотека Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] Режим доступа: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2010/tal_rol.htm
3. Костенко А. В., Нестеренко О. В. Бібліографічний опис: Костенко А. В. Самоосвіта, бібліотека, Вікіпедія: точки дотику / А. В. Костенко, О. В. Нестеренко // «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (м. Одеса, 22–23 червня 2018 р.). — Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2018.
4. Формування загальнолюдських  та професійних компетенцій учнів через використання сучасних педагогічних технологій: матеріали Обласної науково-практичної конференції педпрацівників ПТНЗ (11 січня 2016 р.). – Маріуполь: Маріупольське вище металургійне професійне училище, 2016. – 243 с. [Електронний ресурс] Режим доступа: http://compi.com.ua/materiali-oblasnoyi-naukovo-praktichnoyi-konferenciyi-pedpraci.html?page=2