РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НА ВСІХ ЕТАПАХ ЗАНЯТТЯ З БІОЛОГІЇ

ОІН - АВАТАРКА-2Олефіренко І.В.,
викладач біології Олександрійського медичного училища

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НА ВСІХ ЕТАПАХ ЗАНЯТТЯ З БІОЛОГІЇ

Анотація: застосування наочності на заняттях сприяє підвищенню ефективності засвоєння знань студентів з біології
Ключові слова: наочні засоби навчання, засіб освітнього процесу, педагогічний експеримент

Проблема дослідження: визначити вплив наочності на якість засвоєння знань студентів з біології.

Мета дослідження: виявлення залежності застосування наочності  і рівня знань студентів і у вивченні комплексного застосування наочних матеріалів на всіх етапах заняття. У відповідності з поставленою метою можна сформулювати наступні завдання:

 • вивчення теоретичного матеріалу з теми дослідження;
 • виявлення впливу наочності на рівень знань навчального матеріалу студентами.

Об'єктом дослідження є навчальний процес Олександрійського медичного училища, а предметом дослідження – наочність як дидактичний принцип навчання.

Гіпотеза дослідження: якщо застосовувати наочність на заняттях, то це сприятиме засвоєнню навчального матеріалу на заняттях з біології та підвищить рівень знань студентів. 

Матеріалом для дослідження стали результати експериментальної роботи, проведеної серед студентів Олександрійського медичного училища  в 111 та 112 групах 2015-2016 н.р. Експеримент проводився під час проведення занять з біології. Для збору інформації використовувався метод педагогічного експерименту. 

На першому етапі дослідження проводився констатуючий експеримент, метою якого було виявити вихідний рівень знань студентів з біології. З цією метою був проведений контроль знань шкільної програми з біології. Контроль знань включав в себе тестування з вибором однієї правильної відповіді: 

1. Назвати рівні організації живої матерії:

а) молекулярний

б) атомний

в) клітинний

г) організмовий

д) популяційно-видовий

2. З порушенням структури якої з органел клітини виникають хвороби накопичення?

а) комплекс Гольджі

б) лізосоми

в) центросома

г) мітохондрії

д) пластиди

3. До аутосом належать:

а) У-хромосома людини

б) Х-хромосома людини

в) перша пара хромосом

г) шоста пара хромосом

4. Повністю гомологічні хромосоми містять:

а) ембріон людини

б) каріотип чоловіка

в) каріотип жінки

г) каріотип чоловіка і жінки

5. Яке із рівнянь не відповідає правилам Чаргаффа?

а) А+Г=Т+Ц.

б) А=Т.

в) Г=Ц.

г) А=Г.

д) жодне.

6. На якому етапі життєвого циклу клітини відбувається максимальна спіралізація хромосом? 

а) метафаза

б) інтерфаза

в) анафаза

г) телофаза

д) профаза

7. Метод генетики, який базується на схрещуванні батьківських форм та кількісному і якісному статистичному аналізі їх нащадків, називається:

         А. Генеалогічним

         В. Дерматогліфічним

         С. Гібридологічним

         D. Біохімічним

         Е. Близнюковим

8.  В сім’ї, де один з батьків сліпий, а інший – зрячий, є дві дитини: зряча і сліпа. Які генотипи мають батьки? Ген сліпоти – рецесивний.

         А. Батьки гомозиготні

         В. Батьки гетерозиготні

         С. Зрячий-гетерозиготний, сліпий гомозиготний

         D. Вірно А + С

         Е. Вірно В + С

9.  Зміна фенотипу без зміни генотипу називається мінливістю:

         А. Модифікаційною

         В. Комбінативною

         С. Мутаційною

         D. Аутосомною

         Е. Гетеросомною

10.  Хромосомні хвороби – це хвороби, спричинені:

 1. Кратною і некратною зміною кількості аутосом в каріотипі
 2. Кратною і некратною зміною кількості гетерохромосом в каріотипі
 3. Зміною структури хромосом
 4. Вірно А + В + С
 5. Вірно А + В

11.  Молекулярні хвороби називають моногенними тому, що вони спричинені зміною:

А. Одного каріотипу

В. Структури однієї хромосоми

С. Однієї  пари хромосом

D. Одного гена

Е. Одного геному

12.  У відділення інфекційної лікарні потрапив хворий із попереднім діагнозом "амебіаз". Для лабораторної  діагностики потрібно використати такий матеріал:

 1.  плазму крові
 2.  клітини кісткового мозку
 3.  зубний наліт
 4.  дуоденальний уміст
 5.  фекалії

Після проведення контролю знань нами були отримані результати, які представлені на діаграмі 1. bio1
В результаті отриманих результатів студентів було розділено на 2 групи для проведення формуючого етапу експерименту, метою якого  було  підвищення рівня знань студентів з біології за допомогою використання наочності. Перша група (111 група) – контрольна, де наочний матеріал використовувався у звичайному режимі, друга (112 група) – експериментальна, де наочний матеріал був використаний у  збільшеному режимі.

Наочний матеріал застосовувався на всіх етапах заняття: на етапі вивчення нового матеріалу (як самостійно, так і з допомогою викладача), на етапі закріплення вивченого матеріалу і на етапі перевірки знань студентів. Перевірка знань студентів в обох групах здійснювалася з використанням однакових завданнь за одним планом.

Фрагмент заняття (приклад)

Тема: Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні

Мета заняття: засвоїти будову еукаріотичної клітини, її структурних компонентів; засвоїти періоди клітинного циклу та процеси, що відбуваються в кожній фазі мітозу; засвоїти відмінності мітозу від мейозу; вивчити гаметогенез та поведінку хромосом у кожній його зоні

Завдання заняття:

 • показати необхідність використання біологічних знань для прогнозування появи спадкових хвороб у людини і їх ранньої діагностики;
 • розвивати пізнавальний інтерес через реалізацію міжпредметних зв’язків, етимологію термінів;
 • виховувати у студентів відповідальність за справу, яку вони виконують

Хід заняття: 

III. На етапі вивчення нового матеріалу з першою групою піддослідних в темі "Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні" як наочний посібник використовувалася друковані таблиці «Будова еукаріотичної клітини. Мітоз. Мейоз». При вивченні нового матеріалу з другою групою піддослідних використовувалися: мікропрепарати поділу клітин корінця цибулі, епітелію сечового міхура миші, сім’яники щура, яєчники кішки, сперматозоїди ссавців. таблиці мітозу, амітозу, мейозу, будови статевих залоз і статевих клітин, сперматогенезу і овогенезу. При виконанні лабораторної роботи (це етап самостійного вивчення теми) і в першій і в другій групі студентами використовувався "Атлас по цитогенетиці". На практичному занятті були наступні завдання:

 1. на електронограмі визначити вид клітин, позначити компоненти клітин і вказати їх функції;
 2. за допомогою мікроскопа розгляньте готовий мікропрепарат, який був отриманий в використанням клітин крові (лімфоцитів). При малому збільшенні мікроскопа знайдіть серед гомогенно забарвлених інтерфазних ядер окремі ядра, які складаються із компактних, інтенсивно забарвлених метафазних хромосом (ядра клітин, які діляться за допомогою мітозу);
 3. знайдіть  і замалюйте хромосоми, які характеризуються певними морфологічними типами: метацентричні, субметацентричні, акроцентричні і телоцентричні;
 4. складіть каріограми людини з використанням фотокопій хромосомного набору на папері;
 5. на постійному мікропрепараті клітин корінця цибулі при малому збільшенні мікроскопа (×8)  знайдіть у полі зору чітко окреслені клітини. Потім цю ділянку розгляньте при великому (×90) збільшенні світлового мікроскопа. Виявіть послідовні фази мітотичного поділу;
 6. Розглянути зони сперматогенезу на прикладі мікропрепарату сім’яника щура. На таблиці-схемі сперматогенезу розглянути процеси, які відбуваються в кожній зоні.  Звернути увагу на набір хромосом у клітинах кожної зони. Розглянути мікропрепарати сперматозоїдів ссавців. Замалювати схему сперматогенезу та будову сперматозоїда

IV. Закріплення матеріалу

На цьому етапі випробуваним групам було запропоновано наступне завдання: 
Знайдіть помилки в тексті і виправте їх. Після виконання цього завдання було відзначено, що в другій групі, де використовувалося більшу кількість наочного матеріалу, правильних відповідей було більше, ніж у першій. 

Після проведення контролю знань,  були отримані результати, представлені на діаграмі.2. bio2Таким чином, можна зробити висновок, що застосування засобів наочності на заняттях з біології в цілях підвищення рівня знань позитивно впливає на якість засвоєння матеріалу. Було відзначено, що в експериментальній групі після проведення експерименту вже не було студентів, які не впоралися із завданнями. Студенти, які отримали незадовільні оцінки під час проведення констатуючого експерименту отримали задовільні оцінки при проведенні контрольного експерименту (Діаграма 3,4). Таким чином, за допомогою експерименту було заффіксовано підвищення рівня знань в експериментальній групі.bio3

Таким чином, результати дослідження засвідчили позитивний вплив наочності на засвоєння навчального матеріалу та підвищення рівня знань у студентів експериментальної групи. За допомогою даного дослідження були вирішені поставлені завдання, досягнута мета дослідження та підтверджено гіпотезу дослідження. 

Список використаних джерел

 1. Баранов, С.П. Сутність процесу навчання: навчальний посібник для студентів / С.П. Баранов. – М.: Просвещение, 1981. – 143 с. 
 2. Біологія Тварини: Підручник для 7 – 8 класів середньої школи / за ред. М.А. Козлова. – М.: Просвещение, 1991.256 с. ISBN 5-09-003868.
 3. Біологія: Великий довідник для школярів і вступників до ВНЗ / А.С. Батуев, М.А. Гуленкова, А.Г. Єленєвскі и др. – М.: Дрофа, 1999. – 668 с. ISBN 5-7107-2546
 4. Вельца, Н.Ю. Керівництво до написання курсових і випускних кваліфікаційних робіт за спеціальністю "Біологія": навчально-методичний посібник / Н.Ю. Вельца, І.В. Єрошкіна, І.Г. Климова, В.А. Старков. – Орськ: Видавництво ОГТІ, 2006. – 95 с. ISBN 5-8424-0282-3. 
 5. Даниленко, О.В. Методологія і методи психолого-педагогічних досліджень / О.В. Даниленко, Т.Є. Сергєєва, Г.Б. Сідалінова та ін – Орськ: Видавництво ОГТІ, 2005.
 6. Використання засобів навчання на уроках біології: посібник для вчителя / А.М. Розенштейн, Н. А Лякав, І.М. Ковальова, В.Г. Лєпіна. – М.: Просвещение, 1989. – 191 с. ISBN 5-09-001429-9.
 7. Коджаспірова, Г.М. Технічні засоби навчання і методика їх використання: навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / Г.М. Коджаспіроа, К.В. Петров. – М.: Академія, 2002. – 256 с. ISBN 5-7695-0628-8.
 8. Настільна книга вчителя біології: посібник для вчителя / сост.Г.С. Калинова, В.С. Кучмечко. – М.: ТОВ "Видавництво АСТ": ТОВ "Видавництво Астрель", 2002.158. ISBN 5-17-013155-0 ISBN 5-271-03423-2.
 9. Обладнання педагогічного процесу в початковій школі: посібник для вчителя / упоряд. Г.Ф. Суворова. – М.: Просвещение, 1975. – 208 с.
 10. Пономарьова, І.М. Загальна методика навчання біології: навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вузів / І.М. Пономарьова, В.П. Соломін, Г.Д. Сидельникова. – М.: Академія, 2003. – 272 с. ISBN 5-7695-0948-1.
 11. Сонін, Н.І. Біологія Різноманіття живих організмів: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Н.І. Сонін, В. Б. Захаров. М.: Дрофа, 2000. – 248 с. ISBN 5-7107-3462-4.
 12. Засоби навчання і методика їх використання в початковій школі: книга для вчителя / за ред. Г.Ф. Суворової. – М.: Просвещение, 1990. – 160 с. ISBN 5-09-002891-5.