СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ ІКТ

ОІН - АВАТАРКАБогаченко Олег Миколайович,
вчитель початкових класів, 
Веселівський навчально-виховний комплекс Кіровоградського району,
Кіровоградської області.

СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ ІКТ

Анотація: одне з актуальних завдань сучасної школи  —  пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання. Одним із провідних шляхів реалізації цих завдань є застосування нових освітніх технологій, та вміле використання їх можливостей у освітній діяльності вчителя. 

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, дидактичні матеріали, освітні ресурси, програмні засоби.

Застосування ІКТ змінює весь процес навчання. Це стимулює учня до оволодіння та активного засвоєння нових знань. Вчитель лише мотивує, допомагає, підтримує, керує процесом навчання.

У своїй діяльності вчитель має бути готовий до розробки власних дидактичних матеріалів, навчити учнів сприймати ІКТ та допомагати у створенні нових власних дидактичних матеріалів.   

Якщо дидактичний матеріал учні створюють разом з учителем, то якість навчальних і розвивальних навичок збільшується. Створенні власноруч презентації розширюють кругозір дитини, допомагають отримати і засвоїти більше інформації, ніж просто перегляд готової презентації.

З розвитком сучасних технологій у педагога з’являється все більше можливостей для створення дидактичних матеріалів, які враховують власні потреби при викладанні.

До дидактичних матеріалів, які може створювати будь-який вчитель інформатики, слід віднести

 • картки-пам’ятки до уроків (робота з підручником, картами, довідниками, словниками, електронними ресурсами тощо);
 • пам’ятки – інструкції, які дозволяють формувати логічні операції мислення: порівняння, узагальнення, класифікації, аналізу, синтезу;
 • диференційовані картки – завдання для учнів з різними освітніми потребами;
 • інструктивні картки, що відображають логічну схему вивчення нового матеріалу і необхідні способи навчальної діяльності;
 • картки-консультації (картка – підказка);
 • інструкції до лабораторних робіт і дослідів;
 • довідкові матеріали, які не відображені в підручнику;
 • тестові завдання до уроку або ж до теми.

Очевидно, що дидактичні матеріали до уроку інформатики в початковій школі мають розроблятися з урахуванням основних дидактичних принципів а саме:

 • принципу доступності (матеріали підбираються згідно досягнутого рівня учнів);
 • принципу самостійної діяльності (робота з матеріалами має здійснюватися самостійно);
 • принципу індивідуальної спрямованості (робота з матеріалами здійснюється в індивідуальному темпі, вид матеріалів також підбирається для кожної дитини індивідуально);
 • принципів наочності і моделювання (використання наочно-образних компонентів мислення у навчанні виявляється надзвичайно ефективним);
 • принципу міцності (пам’ять людини має вибірковий характер: чим цікавіший і різноманітніший матеріал, тим міцніше він закріплюється і довше зберігається, тому практичне використання одержаних знань і вмінь, в умовах ігрового комп'ютерного середовища сприяє їх кращому закріпленню);
 • принципу пізнавальної мотивації (учень має зацікавитись завданням – «що з цього вийде»?);
 • принципу проблемності (в ході роботи учень повинен розв'язати конкретну проблему, використовуючи для цього свої знання, вміння й навички та знаходячись у ситуації, відмінній від ситуації на уроці). [20]

Різноманітні навчальні засоби та багато дидактичних матеріалів можна розробляти самостійно засобами програм пакету Microsoft Office, графічних редакторів та ін.

Microsoft Word допомагає створювати професійно оформлені документи, надаючи набір різноманітних засобів для створення і форматування документів. Має широкі можливості редагування, записи приміток, а також порівняння текстів дозволяють швидко збирати і обробляти документи.

  Розробленні викладачем та учнями документи можна роздрукувати, передати у вигляді електронного файлу або перетворити на веб-сторінку.

Приклади дидактичних матеріалів, які можуть бути створені засобами Word:

 • інструкції для виконання завдань;
 • картки з вправами для розв'язання завдань;
 • картки з описом понять та явищ;
 • списки контрольних питань і тести, засоби самооцінки;
 • довідкові матеріали;
 • таблиці, схеми, графіки й діаграми даних;
 • доміно, кросворди, ребуси, чайнворди тощо.

Ця програма надає чи не найширші можливості для створення навчально-дидактичних текстових матеріалів для проведення уроків без залучення на заняттях комп’ютерів.  [19]bogachenko1Дидактичні матеріали, розробленні за допомогою табличного процесора, допоможуть учням краще зрозуміти проблеми, що досліджуються, оскільки їх можна за допомогою діаграм розглядати в динаміці.

Табличний процесор Microsoft Excel являє собою досить потужний інструмент, призначений для створення, обробки, аналізу, спільного використання й відображення інформації у вигляді електронних таблиць. Комплект розроблювальних в MsЕxcel дидактичних матеріалів може містити в собі електронні таблиці, графіки, контрольні тести, кросворди, таблиці "лінії часу", діаграми й ін.

Створені вчителем шаблони для обробки експериментальних даних можна використовувати в процесі виконання учнями практичних індивідуальних завдань. Приклади дидактичних матеріалів для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft  Excel

 • розрахунки різного рівня складності з допомогою вбудованих функцій і формул;
 • кросворди, ребуси, чайнворди тощо;
 • шкали часу для представлення зміни інформації в певній галузі, упродовж певного часу тощо;
 • таблиці, графіки й діаграми даних різних типів на основі табличних даних;
 • результати аналізу даних і побудови зведених таблиць і звітів, тощо.bogachenko2

Microsoft Power Point призначений для створення і показу презентацій –які можуть включати в себе текст, електронні таблиці, мультимедійні об’єкти (малюнки, відео, звук). Матеріал створений у цій програмі – найкраща наочність і підходить для всіх типів та етапів уроку.

Презентація може використовуватися вчителем для:

 • пояснення нового матеріалу  (інформація, яку розповідає вчитель, паралельно виводиться на екран);
 • демонстрацій фото та їх пояснення (демонстрація фото матеріалів та короткого пояснення до них забезпечує великий інтерес учнів та підвищує рівень знань);
 • хронологічного впорядкування інформації (презентація дозволяє виводити на екран інформацію частинами, що забезпечує зручність при виведенні етапів розвитку подій чи явищ);
 • виведення на екран алгоритмів або послідовності виконання певних дій;
 • актуалізації та контролю знань (вчитель спочатку задає запитання, а потім, після відповіді учнів, виводить правильну відповідь на екран);
 • демонстрацій відео та аудіо матеріалів, тощо.

Power Point – найцікавіша програма для учнів, які активно створюють презентації на різноманітні теми, як для уроків так і для позаурочної діяльності.

Microsoft Publisher – це настільна видавнича система. Ця програма відрізняється від Microsoft Word тим, що акцент у ній робиться на проектування розмітки сторінки, а не на оформлення та перевірку тексту. Вона розрахована на випуск різноманітних публікацій.

В програмі наявна бібліотека з великою кількістю шаблонів оформлення і пустих публікацій, включаючи інформаційні бюлетені, брошури, рекламні листівки, листівки, веб-вузли, формати поштових повідомлень і багато іншого, які можна легко помістити з багатосторінкового інформаційного бюлетеня в шаблон електронної пошти або вебшаблон для розповсюдження в Інтернеті. Дуже зручна для виготовлення різноманітних матеріалів у позанавчальній діяльності з предмету, особливо у різноманітних проектах.

Особливістю матеріалів, створених у програмі є компактність та достатня інформативність при невеликих розмірах.

За допомогою цієї програми можна створити:

 • газети;
 • брошури;
 • візитні картки,
 • листівки,
 • оголошення,
 • подарункові сертифікати, тощо.

Учнів певною мірою цікавить можливість самостійно створювати різноманітні інформаційні бюлетені на різну тематику, вітальні листівки для усіляких святкових днів та оголошення до проведення заходів. [7]bogachenko3Однак найбільш розповсюдженим видом наочних дидактичних матеріалів,  які можна використовувати у навчально-виховному процесі є фото, ілюстрації, плакати, таблиці, схеми, анімаційні малюнки та ін., які обробляються  програмами – графічними редакторами. Відповідні комп’ютерні технології дозволяють підібрати та систематизувати необхідні матеріали з Інтернету, з CD-дисків, сканувати ілюстрації з паперових носіїв.

Найпростішим растровим редактором є Microsoft Paint, що входить до складу всіх операційних систем Windows. Однак найкращим вважається Adobe Photoshop, у якому реалізовано всі можливості растрових редакторів.

Adobe Photoshop — графічний редактор, призначений для обробки растрових зображень. Цей продукт є лідером ринку в області комерційних засобів редагування растрових зображень, і найвідомішим продуктом фірми Adobe.

Для забезпечення можливості виготовляти наочність для уроків учитель повинен володіти навичками створювати колажі, плакати, стенди, постери, та інші роздаткові матеріали, що містять відповідні зображення та написи.

За допомогою графічних редакторів можна виготовити такі дидактичні матеріали

 • фотографії з підписами;
 • постери;
 • колажі ;
 • роздаткові матеріали з зображеннями об’єктів що вивчаються, тощо.bogachenko4

За допомогою графічних редакторів можна зробити роботу учнів більш цікавою, спрямованою на творчий підхід. Адже робота в Фотошопі дозволяє підліткам проявляти свою фантазію та показувати своє світобачення при роботі з зображеннями.

Значно можуть полегшити роботу вчителя і, що досить суттєво, виявити реальний рівень знань учнів тестові програми.

Певна річ, створення тесту – складна і клопітка робота, яка має певний алгоритм. Створення надійного тестового інструменту включає: визначення мети тестування; відбір навчального матеріалу, рівень засвоєння якого необхідно перевірити; вибір форматів тестових завдань; планування часу виконання тесту та темпу виконання окремих завдань; розробка інструктивних матеріалів; обробка та аналіз результатів.

Наполовину полегшити проходження тестування для вчителя допоможе програма для створення електронних тестів Mytest, яка є досить легкою у користуванні.

Mytest – система програм для створення і проведення комп'ютерного тестування, збору і аналізу результатів, виставляння оцінки за вказаною в тесті шкалою. Програма складається з трьох модулів: Модуль тестування (Myteststudent), Редактор тестів (Mytesteditor) і Журнал тестів (Mytestserver).

Програма Mytest працює з вісьма типами завдань. Кожен тест має оптимальний час тестування, зменшення або перевищення якого знижує якісні показники тесту.Тому, в настройках тесту, передбачено обмеження часу виконання як всього тесту, так і будь-якої відповіді на завдання (для різних завдань можна виставити різний час). Після закінчення тесту програма сама підраховує бали, які реєструються у журнал тестувань. Зразки подібних тестувань зараз можна придбати, як дидактичний матеріал при підготовці до ЗНО. Якщо не задовольняють зразки тестів, їх можна створювати самостійно.[15]

Сучасний урок бажано проводити з відеосупровідом, який зацікавлює та дивує учнів, тим самим сприяє кращому засвоєнню знань.

Windows Movie Maker — це програма у складі Windows, яка дозволяє створювати на комп'ютері відеозаписи і слайд-шоу, доповнені оформленими заголовками, переходами, ефектами, музикою і закадровим текстом, тобто здійснювати якісний і змістовний відео супровід навчального заняття, відповідно до поставлених цілей і завдань, оскільки по-перше, хороших якісних навчальних відеоматеріалів, які б відповідали методичним і дидактичним цілям навчання на сьогодні майже немає (вчитель мусить користуватися тим, що є в наявності, по-друге, готові продукти не завжди підходять до конкретної ситуації і вчитель не рідко сам мусить підстроюватися під фільм, а не навпаки.

Думається, що програма Movie Maker, може стати хорошим виходом, адже значна кількість учнів володіє навичками роботи з нею, а відео, хоч і не ідеальної якості, можна знімати на цифровий фотоапарат та мобільні телефони та смартфони. Вчитель в даній ситуації може виступати сценаристом.[7]

Звичайно, прикладне програмне забезпечення загального призначення для самостійного створення дидактичних матеріалів не обмежене поданими прикладами, адже можливості сучасних інформаційних технологій набагато ширші.

Сучасний Інтернет пропонує надзвичайно багато ресурсів, для використання в освітніх цілях. Сучасні Інтернет-ресурси – це необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online курсів, Web-сайтів,  співпраця з  іншими вчителями, обмін інформацією з колегами і експертами  з інших країн світу.

Використання ІКТ з метою розробки й використання дидактичних матеріалів вчителем є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів навчання. Окрім того, використання створених дидактичних матеріалів на уроках інформатики початкової школи є ефективним способом подання навчального матеріалу.

Список використаних джерел:

1.  Галузяк В.М. Педагогіка: навч. посібник / В.М. Галузяк, М.І.  Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця: «Книга-Вега», 2003. –416с.

2.  Гарбусєв В. Комп’ютерна графіка / В. Гарбусєв, Н. Вовковінська. – К. : Шк. світ, 2008. – 112 с.

3.  Гуревич Р.С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: посібник [для пед. працівників і студ. пед. навч. закл.] / Р.С. Гуревич,М.Ю. Кадемія. – Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2002. – 116 с.

4.  Гуревич Р.С. Застосування мультимедійних засобів навчання та глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях: навчально-методичний посібник/ Р.С.Гуревич, О.В.Шестопалюк, Л.С. Шевченко. – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2004. –124 с.

5.  Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: [монографія] / Р.С. Гуревич; за ред. С. У. Гончаренко. – К.: Вища школа, 1998. – 229 с.

6.  Гуревич Р. С. Чи потрібен комп’ютер для трудового навчання/ Р. С. Гуревич// Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – №2. – с. 18 – 20.

7.  Данилова О. Мультимедія власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с.

8.  Домрачев В. Г. Классификации компъютерных образовательных информационных технологий/ В. Г.Домрачев, И. В. Ретинская // Информационные технологии. – 1996. – №2. с. -10-13

9.  Дорошенко Ю.О. Достовірність комп’ютерного тестування: навч.-метод.посібник/ Ю.О.Дорошенко, П.А. Ротаєнко– К., 2007. –176 с.

10.  IntelÒНавчання для майбутнього. – К.: Видавництво "Нора-прінт", 2005. – 347 с.

11.  Концепция информатизации образования // Информатика и образование. – 1988. – № 6. – С. 3-31.

12.  Лукіна Т.О. Технології діагностики та оцінювання навчальних досягнень: навчально-методичні матеріли / Т.О.Лукіна – К., 2007. –62 с.

13.  Мойсеюк Н.Є. Методи навчання. Педагогіка: навч. посібник / Н.Є. Мойсеюк . – Вінниця, 1998. – с. 201-210.

14.  Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие [для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров] / [Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров]; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.

15.  Олійник Н.М. Тест, як інструмент вимірювання рівнів знань та складності знань у сучасній технології навчання: навч. Посібник/Н.М. Олійник. – Донецьк: ДонДУ, 1991. – 186 с.

16.  Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін. ] ; за ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2003. – 255 с.

17.  Самойленко Н. Педагогічні вимоги до тестової системи самоконтролю/ Н. Самойленко // Завуч. – 2005. –№20-21. – с. 55

18.  Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С.О. Сисоєва. –К.:Поліграфкнига, 1996. – 406 с.

19. http://www.ipedahohika.com/lirefs-1537-1.html

20. http://ito.vspu.net/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu