Ціннісні орієнтири діяльності методичних служб області щодо здійснення науково-методичного супроводу упровадження нових Державних стандартів

Polovenko_circleПоловенко О.В.,
завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб
 комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського»

?Ціннісні орієнтири діяльності методичних служб області щодо здійснення  науково-методичного супроводу упровадження нових Державних стандартів

Організація та співробітники будуть процвітати до тієї пори, поки темп навчання її співробітників буде вищим за темп змін зовнішнього середовища (Рег Реванс)

Сучасний стан розвитку освіти в Україні  характеризується пошуком шляхів актуального і випереджувального реагування  на зміни в освітянському просторі держави. Післядипломна педагогічна освіта є одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти в державі, оскільки вона безпосередньо пов’язана з процесами розвитку та соціальної стабільності суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що сутність післядипломної педагогічної освіти визначається як  «освіта дорослих, навчання та розвиток фахівців із приведення їх професійного рівня кваліфікації у відповідність до світових стандартів, вимог часу, особистісних та виробничих потреб, удосконалення їх наукового та загальнокультурного рівня, стимулювання та розвиток творчого і духовного потенціалу особистості» [5, с.8].

Науково-методична робота – складова єдиної системи  безперервної освіти педагогічних працівників, спрямована на науково-методичне забезпечення ефективності процесів підвищення кваліфікації і професійної підготовки педагогічних кадрів; науково-методичний супровід процесів розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти; впровадження сучасних навчально-виховних, управлінських технологій, стимулювання професійного зростання кадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, зокрема, через ефективне застосування сучасних форм і методів навчання дорослих, інформаційної мережевої взаємодії.

В умовах розбудови національної системи освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність методичних служб, для якої характерні:

 • модернізація форм, змісту і методів підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах;
 • здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 • здійснення моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів;
 • вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження педагогічного досвіду, наукових ідей, нових педагогічних технологій та методик;
 • залучення вчителів до інноваційної діяльності (дослідницька, експериментальна діяльність, апробація навчальної літератури тощо), створення баз даних;
 • організація співпраці з науковими установами, вищими навчальними закладами з питань підвищення професійної компетентності  та вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів;
 • оптимізація системи підготовки вчителів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді;
 • удосконалення підготовки вчителів до навчання та виховання дітей в умовах профільного навчання, впровадження інклюзивної освіти;
 • інформаційно-видавнича діяльність.

На сучасному етапі основна місія методичних служб різних рівнів полягає в інформаційно-методичному забезпеченні процесів упровадження нових Державних стандартів.

Як інформаційні центри методичні кабінети  здійснюють:

 • оперативне інформаційне забезпечення освітньої діяльності навчальних закладів району;
 • довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу та консультування педагогічних працівників закладів освіти району;
 • формування фонду наукової, методичної і навчальної літератури та періодичної педагогічної преси бібліотек методичних кабінетів;
 • методичне забезпечення діяльності шкільних бібліотек та координацію їх роботи щодо забезпечення закладів освіти підручниками, навчально-методичною літературою, навчальними програмами;
 • формування замовлень про видачу підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм та забезпечення ними закладів освіти району;
 • підготовку картотек та банків педагогічної інформації;
 • інформаційне забезпечення районних педагогічних конференцій, семінарів, круглих столів, нарад педагогічних та керівних працівників закладів освіти району.

Пріоритетна науково-методична проблема, над якою працюють методичні служби області, – удосконалення системи сервісних послуг із метою розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів.

Розвиток професійної компетентності педагогів здійснюється з урахуванням індивідуальних професійно-особистісних потреб і запитів педагогів різних рівнів кваліфікаційних категорій та спеціальностей  на основі реалізації комплексу взаємопов?язаних організаційно-педагогічних, науково-методичних, дослідницьких заходів. За такого підходу забезпечується підготовка конкурентноспроможного фахівця системи освіти.

З метою підготовки педагогічних кадрів до впровадження нових Державних стандартів освіти, формування готовності до творчого пошуку, здатності самостійно засвоювати нові знання й уміння районними методичними кабінетами (центрами):

 • розроблені заходи про підготовку педагогічних працівників до впровадження Державних стандартів;
 • розміщені на сайтах відділів освіти районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  нормативні та інструктивно-методичні  матеріали;
 • створені консультативні пункти «Нові стандарти – нова школа»;
 • функціонують сайти, блоги методистів, методичних формувань;
 • протягом березня-травня 2013 року проводився моніторинг щодо кадрового забезпечення загальноосвітніх шкіл учителями інформатики, іноземної мови, які викладатимуть у  2-х, 5-х класах;
 • проведені інструктивно-методичні наради для вчителів-предметників, які будуть викладати у 5-х, 6-х  класах за новими навчальними програмами;
 • розроблені методичні рекомендації, бюлетені «Бібліографічний компас», каталоги корисних посилань щодо інтернет-ресурсів, які висвітлюють досвід упровадження Державного стандарту»;
 • проведені районні навчальні семінари для вчителів, які викладатимуть у 1-3 класах за участю викладачів  кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»;
 • у рамках серпневих нарад педагогічних працівників традиційно проводиться обговорення Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • здійснюється  відповідна робота щодо вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів.

Реалізуючи принцип диференційованого підходу до роботи з педагогічними кадрами, методичними кабінетами, центрами   проведені засідання шкіл молодого вчителя з питання «Особливості впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Особлива увага звертається на якість підвищення рівня управлінської компетентності керівників навчальних закладів. Сьогодні перед керівниками шкіл постають завдання, які вимагають умінь аналізувати великий  обсяг фактичного матеріалу, узагальнювати тенденції, прогнозувати розвиток педагогічної системи закладу, приймати рішення, організовувати їх виконання, оцінювати досягнуті результати.

З огляду на зазначене вище, зміст неперервного навчання включає розгляд питань щодо  виконання стратегічних завдань управління школою: модернізацію освітнього середовища закладу освіти у зв’язку із запровадженням оновлених стандартів; організацію методичної та дидактичної підготовки вчителів щодо впровадження нових Державних стандартів; удосконалення структури й організації навчально-виховного процесу; розроблення моделей концепцій виховної роботи, класу, закладу освіти.

Перевіреною часом і ефективного формою роботи з керівниками є районні постійно діючі семінари директорів та заступників директорів із проблеми підвищення та розвитку управлінської  компетентності в умовах модернізації освіти.

Світловодським міським методичним кабінетом управління освіти, молоді та спорту проведені семінарські заняття для керівників та заступників керівників закладів освіти, на яких висвітлювалися такі питання:

 • «Керівництво забезпеченням оптимізації форм і методів навчально-виховної системи в навчальному закладі»;
 • «Особистісно орієнтований та компетентнісний підходи – підґрунтя Державного стандарту»;
 • «Використання здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі».

З метою науково-методичної підтримки діяльності керівників закладів освіти в умовах упровадження нових Державних стандартів Новомиргородським районним методичним кабінетом  проведені районні семінари-практикуми з проблем: «Методичний супровід переходу основної та старшої школи на нові Державні стандарти», «Готовність керівних і педагогічних кадрів до впровадження нових Державних стандартів».

Центром методичної та соціально – психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради для директорів, заступників директорів навчальних закладів були проведені семінари-практикуми з проблем: «Адаптація першокласників до навчально-виховного процесу», «Психологічні умови організації навчального процесу з першокласниками»,  «Підвищення ефективності уроку шляхом використання інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів», «Управління процесом професійного зростання педагогів»,  «Навчально – методичне забезпечення викладання навчальних предметів у 2014/ 2015 навчальному році», «Особливості підвищення кваліфікації шляхом проведення курсів, семінарів при КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» в 2014 / 2015 навчальному році», «Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти», «Сучасний урок: компетентнісний підхід», «Удосконалення системи науково – методичної роботи». Протягом навчального року постійно діяли консультпункти.

Упродовж навчального року працювала школа резерву керівних кадрів освіти загальноосвітніх навчальних закладів із проблеми «Нормативно-правове забезпечення організації навчально-виховного процесу в умовах переходу на новий зміст освіти відповідно до Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти».

Структура методичної роботи з керівниками у Петрівському районі  є досить динамічною, враховує потреби і запити керівників в умовах  інноваційного розвитку системи освіти.

Для керівників шкіл діють: майстер-клас директора Петрівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Гнатюк Л.Г., школи управлінської майстерності з різноманітних питань якими керують досвідчені керівники (Позивай О.А., Пустовойтенко Р.М., Огир Т.Ю., Погорєла Т.М.), під час роботи яких розглядаються питання «Професійна компетентність керівника школи», «Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів», «Успішно реалізуємо Державний стандарт початкової освіти», «Перші кроки до майстерності. Особливості організації навчання за новими програмами», «Інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами», «Формування комунікативної компетентності в умовах реалізації Державного стандарту», «Підготовка учнів початкової ланки до навчання в основній школі».

У цьому навчальному році для заступників директорів функціонує  школа управлінської майстерності з проблеми «Методичні аспекти забезпечення якісної освіти в умовах нового Державного стандарту» (керівник Огир Т.Ю.).

Із метою підвищення інформаційної компетентності керівників навчальних закладів проведені такі практичні заняття: «Використання Інтернет та медіа освітніх технологій в управлінській діяльності керівника сучасної школи», «Шкільний сайт як ресурс відкритого інформаційно-освітнього простору школи», «Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес та адміністративну управлінську діяльність», «ІКТ як інноваційний фактор розвитку освіти».

Розширенню інформаційного поля керівних кадрів Олександрійського району сприяють експрес-інформації, епізодичні та постійні виставки науково-методичної літератури, творчого доробку опорних закладів («Шлях освіти: від творчого вчителя до творчого учня», «Керівнику школи – до початку  (закінчення) навчального року», «Педагогічна періодика – вчителю», «Програмно-педагогічне забезпечення навчального процесу», «Інноваційні процеси в загальноосвітньому навчальному закладі», підготовка методичних рекомендацій, посібників з актуальних проблем викладання навчальних дисциплін, управлінської та виховної роботи («Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду»; «Аналіз уроку як складова контрольно-аналітичної діяльності керівника навчального закладу»; «Методика реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу»; «Особливості моніторингових досліджень у навчальному закладі»), інформаційно-методичних збірників за підсумками навчального року.

Методичним кабінетом на базі Користівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів (директор  Правий О.В.) було організовано проведення майстер-класів із керівниками, педагогічними працівниками району щодо створення власних блогів. На базі навчальних закладів функціонують консультаційні пункти з питань удосконалення управління навчально-виховним  процесом:

 •  Цукрозаводський навчально-виховний комплекс (директор      Лещенко Т.В.) з проблеми «Спільна діяльність педагогів, батьків щодо виховання учнів на основах народної педагогіки,  творча діяльність спеціалізованої школи художнього профілю»;
 •  Користівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів (директор Правий В.П.) з проблеми «Керівництво сучасним загальноосвітнім закладом на основах комп’ютерно-інформаційних технологій»;
 •  Улянівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів (директор Романець Л.М.) з проблеми «Управлінська компетентність керівника сучасного навчального закладу».

Працівниками Олександрійського районного методичного кабінету розроблені та реалізуються проекти «Наука – методика – навчання», «Учитель», «Керівник», «Управління», «Партнерство в освіті».

Заслуговує на увагу робота майстер-класів директора навчально-виховного комплексу  «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Свічкарьової І.Б. з проблем: «Створення інформаційно-навчального середовищав закладі» (2015 р.), «Від управлінської компетентності – до якості навчально-виховного процесу», (2014-2015 р.) та  Олійник Т.М., заступника директора з науково-методичної роботиНВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3», «Організація безперервного удосконалення.

На допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Новгородківський РМК підготував методичні матеріали для проведення педагогічної ради  «Упровадження компетентнісно-спрямованого підходу в навчально-виховний процес».

Щороку (у серпні місяці) проводяться  інструктивно-методичні наради із заступниками директорів шкіл «Системний і  компетентністний підхід до впровадження Державного стандарту – передумова реалізації основних його завдань».

Новоукраїнський районний методичний кабінет питання щодо впровадження Державних стандартів включали до планів проведення занять шкіл успішного керівника,   креативного заступника директора з навчально-виховної роботи, молодого управлінця.  Зокрема, у 2014-2015 навчальному році були проведені:

 •        для директорів закладів освіти: заняття школи успішного керівника з проблеми  «Формування компетентності керівника як ресурс розвитку навчального закладу», авторська творча майстерня Плецької В.М., директора Глодоської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів з проблеми «Іміджева складова діяльності керівника закладу освіти».  
 •        для заступників директорів з навчально-виховної роботи: заняття школи креативного заступника директора з проблеми «Науково-методичне забезпечення підготовки педагога до творчої діяльності як засіб підвищення якості освіти в районі», засідання постійно діючого семінару-практикуму заступників директорів із навчально-виховної роботи «Науково-методичний супровід реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;                                          
 •        для молодих управлінців: заняття школи молодого управлінця з проблем: «Створення системи управління навчальним закладом у контексті  Державних стандартів початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти».

З метою підвищення ефективності управлінської діяльності Людмилою Галіциною, арт-терапевтом, членом правління всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації, випускником програми Американської Ради Open World,  для керівників закладів освіти закладів освіти Новоукраїнського району були проведені семінари-тренінги «Управлінська культура керівника навчального закладу», «Педагогічні технології. Інноваційні процеси у навчальному просторі школи», «Педагогічні технології. Профілактика профвигорання або мистецтво самомотивації», «Управлінські студії. Управління конфліктами».

Презентація кращого досвіду управлінської діяльності здійснювалась на блогах «Школа успішного керівника» та «Школа креативного заступника директора».

З метою успішного впровадження в області Державного стандарту початкової загальної освіти створена  ефективна система підвищення професійної компетентності вчителів початкових класів.

 У  квітні-травні 2012, 2013, 2014  років були проведені міжрайонні та районні семінари-практикуми для керівників районних, міських методичних об’єднань та учителів, які викладатимуть  у 1–3 класах  з проблеми «Організаційно-методичні аспекти викладання предметів за новими програмами».

Під час семінарів-практикумів були розглянуті наступні питання:

 • особливості організації навчально-виховного процесу за новими програмами та підручниками;
 • психолого-педагогічні умови використання інноваційних технологій в процесі викладання навчальних предметів;
 • навчально-методичні комплекси для вчителів, які забезпечать викладання предметів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти та програмами (інваріантними та варіативними);
 • особливості реалізації освітніх галузей «Мистецтво», «Технології», «Природознавство», «Мова і література», «Математика», «Суспільствознавство», «Здоров’я і фізична культура» Держстандарту початкової загальної освіти.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти іноземна мова запроваджена як обов'язковий предмет з 1-го класу в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів. З метою піготовки педагогів до викладання інноземної мови:

 • зроблений аналіз кадрового складу вчителів початкових класів, які викладають іноземну мову на предмет охоплення їх курсами підвищення кваліфікації;
 • забезпечена участь учителів у  обласних семінарах із проблем: «Особливості викладання іноземної мови в початкових класах в умовах нової мовної політики», «Формування і розвиток в учнів ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності», «Організаційно-педагогічні умови впровадження інклюзивного навчання у школі І ступеня».

Cлід відзначити інформаційно-методичний супровід упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти центром методичної та соціально – психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради. З метою якісного забезпечення педагога комплексом знань та вмінь, необхідних для активної творчої діяльності в сучасному динамічному житті, були проведені:

-інформаційно-методичні наради з актуальних проблем організації навчально-виховного процесу учнів 3, 4, 5, 6, 7-х класів;

-семінари -практикуми:

 • для вчителів інформатики з проблеми: «Впровадження інноваційних технологій для активізації творчої діяльності учнів на уроках інформатики», на якому були обговорені питання особливостей нового Державного стандарту, нових навчальних програм, підручників, підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів 3-х відповідно до чинних нормативних документів, рекомендації щодо роботи з учнями під час їх адаптації до навчання в основній школі;
 • для вчителів 4-х класів з проблеми «Розвиток соціальної та пізнавальної активності першокласників в умовах навчання»;
 • для вчителів 1-х класів з проблеми «Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес» (березень 2015 року), на якому ознайомлено педагогів із програмами для учнів 1-го класу: «Математика», «Природознавство» та презентовано підручники для 1 класу;
 • для вчителів 1-х та 2-х класів з проблеми «Аналіз підручників для учнів 2-х класів», «Аналіз підручників для учнів 3-х класів»;
 • з метою забезпечення наступності в діяльності дошкільної  та початкової освіти  підготовлений   спільний семінар-практикум для вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ з проблеми «Підготовка вчителя до роботи з першокласниками». Під час семінару здійснено порівняльний аналіз  Базового компоненту дошкільної освіти та Держстандарту початкової освіти, зазначені особливості реалізації варіативної та інваріантної складових дошкільної та початкової освіти, акцентувалась увага на організації освітньо -виховного процесу зі старшими дошкільниками в ДНЗ;

– засідання проблемних груп «Ознайомлення з нормативною базою та новим положенням про конкурсний відбір підручників для 4-х класів. Аналіз оригінал- макетів підручників з інформатики для 4-х класів».

-педагогічний міні-консиліум, на якому були проаналізовані програми з інформатики для 3- 4-х класів відповідно до нового Державного стандарту та розкриті різні методичні аспекти викладання інформатики за новим Державним стандартом.

На  серпневих секціях, засіданнях методичних об?єднань  вчителів 1-х, 2-х, 3-х, 4-х класів, були ретельно опрацьовані нормативні документи та  зміст Державного стандарту початкової загальної освіти.  Велика увага приділялась питанням:

 • «Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти»;
 • «Особистісно орієнтований підхід у навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • «Формування ключових компетенцій учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної»;
 • «Використання здоров’язбережувальних технологій»;
 • «Екологічна спрямованість освіти»;
 • «Вивчення іноземної мови з 1 класу»;
 • «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

З метою поширення педагогічного досвіду щодо забезпечення науково-методичного супроводу підготовки вчителя до роботи за оновленими стандартами проведені:

 • майстер-класи: 
 • Г. Шепетухи, вчителя-методиста комунального закладу «Навчально-виховне об?єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №17 –центр естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми: «Міжпредметі зв’язки на уроках у початкових класах»;
 • Т. Мельник, вчителя початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне об?єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного  виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, переможця конкурсу «Вчитель року – 2011» з проблеми «Використання інноваційних технологій навчання, як шлях формування ключових компетенцій молодших школярів»;
 • О. Калашнікової, вчителя музики загальноосвітньої школи  І ст. «Мрія» з проблеми «Інтеграція на уроках мистецтва як один із засобів розвитку особистості молодшого школяра»;
 • Л. Філіпенко, вчителя початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне об?єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір?я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», з проблеми «Створення оптимального середовища для формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів на уроках природознавства за новим Державним стандартом початкової загальної освіти».

         Визначені базові навчальні заклади для надання методичної допомоги педагогам щодо впровадження Державного стандарту початкової   освіти: ЗШ І ступеня «Мрія», НВК № 34, НВО «школа – ліцей № 8», гімназія імені Тараса Шевченка.

Планується  у 2015/2016н.р. на базі навчальних закладів організувати роботу опорних шкіл: НВО№16 – «Наступність у роботі ДНЗ та початкових класів», НВК№34 – «Сучасні підходи організації навчально – виховного процесу в 1 класі». У НВО № 31 створити консультативний пункт щодо використання підручників у початковій школі».

Для батьків функціонує  «Батьківський форум».

ЦМСПС ініціював створення на базі навчальних закладів консультаційних пунктів для батьків, проведення батьківських зборів у старших групах дошкільних навчальних закладів, днів «відкритих дверей», конференцій, семінарів для батьків майбутніх першокласників.

        Проведення даних заходів дало можливість створити оптимальні умови для озброєння вчителів сучасними методиками викладання, спонукати до самоосвіти,  поглибити науково-теоретичні знання з предмету та методики його викладання щодо піднесення якості й ефективності уроку в умовах впровадження нових Державних стандартів.

Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Добровеличківської райдержадміністрації удосконалення професійної компетентності вчителів початкових класів  реалізує через:

 • районні семінари з проблем наступності початкової та дошкільної освіти;
 • засідання творчої лабораторії вчителів початкових класів з проблеми «Науково-теоретичні аспекти формування творчої активності і духовної культури молодших школярів»;
 • районну науково-практичну конференцію з теми «Наступність у світлі вимог до формування компетентності дошкільника і учня початкової школи та налагодження взаємодії ЗНЗ та ДНЗ».

Розуміючи важливість забезпечення належного рівня науково-методичного супроводу впровадження нових державних стандартів, працівники методичного кабінету відділу освіти Новгородківської райдержадміністрації організували   науково-теоретичну та методичну підготовку педагогічних працівників, яка передбачала реалізацію Програми впровадження Державного стандарту  початкової загальної освіти на 2012-2016р.р. (схвалено радою районного методичного кабінету та затверджено наказом відділу освіти від 02.07.2012р. № 57/о). Відповідно до заходів програми були розроблені рекомендації для вчителів початкових класів «Методичні орієнтири… (науково-методичне забезпечення освітнього процесу в початковій школі)». Традиційними стали  наради-семінари голів шкільних методичних об?єднань вчителів початкових класів та працівників дошкільних навчальних закладів з питань визначення змісту роботи шкільних методичних об?єднань. Для голів ШМО вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ з 2012 року працює постійно діючий семінар «Створення умов для реалізації в освітньому процесі  дошкільних навчальних закладів і початкової школи єдиної системи для особистісного і творчого розвитку дитини» (керівники: методисти Воробель Л.В. та Жигаленко Т.П.). Розпочав роботу постійно діючий семінар для вчителів початкової школи «Науково-методичний супровід професійного зростання вчителя в умовах впровадження Державного стандарту  початкової загальної освіти».

Результативною була робота майстер-класів: «Використання інтерактивних технологій  як один із шляхів особистісно-орієнтованого навчання та розвитку творчої особистості молодших школярів» (керівник Бутенко В. Є., вчитель початкових класів Новгородківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів-центр довузівської підготовки»),  «Проектні технології в навчально-виховному процесі як один із шляхів формування ключових компетентностей молодших школярів» (керівник Дощенко Т. П., вчитель початкових класів Тарасівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»);

школи удосконалення професійної майстерності  вчителів початкових класів із проблеми «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес» (керівник: Воробель Л.В.).

З метою активізації співпраці між педагогічними працівниками дошкільної та початкової освіти проведено круглий стіл «Наступність між дошкільною і початковою ланками освіти – запорука успішного навчання в школі». У листопаді 2012 року проведено науково-методичну конференцію «Організаційно-педагогічні умови ефективного впровадження у практику нового Державного стандарту початкової освіти».  У 2013 році проведено районний конкурс на кращу організацію роботи шкільного методичного об?єднання  вчителів початкових класів.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів початкових класів Новомиргородського району сприяла творча співпраця з
 Чернецькою Т.І., докторантом  Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидатом педагогічних  наук, доцентом, з питань організації та впровадження в практику роботи  вчителів початкових класів навчально – дослідницької діяльності. За  участю Чернецької Т.І. 22 листопада 2013 року проведений для вчителів початкових класів районний науково – практичний семінар «Навчальне пізнання: трактування, смислові акценти, та дидактичні засади організації», а також круглий стіл з проблеми «Сучасні підходи до організації активного учіння молодших школярів».

У січні 2014 року проведено районну інтернет-конференцію для вчителів початкових класів із проблеми «Від компетентного вчителя до компетентного учня: формування ключових компетенцій учнів у парадигмі розвитку професійної майстерності компетентності учителя», у якій взяли участь 23 педагоги.

11 квітня 2014 року на базі Капітанівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів був проведений фаховий сервер для вчителів іноземної мови «Розвиток комунікативних здібностей учнів засобами використання інноваційних технологій та інтерактивних методів роботи». Даний методичний захід був запланований з метою підвищення уваги до вивчення другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах, підтримки акції «Нові стандартинова школа», обміну досвідом між вчителями цієї галузі. Для участі у фаховому сервері запрошено завідувача науково-методичної  лабораторії іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів комунального закладу «Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», куратора методичної служби Новомиргородського району  Косу Ірину Тайлерівну, методиста районного методичного кабінету відділу освіти Маловисківської райдержадміністрації  Романич  Н.В., вчителів іноземної мови Маловисківського району.

Методичним кабінетом відділу освіти Долинської райдержадміністрації з метою удосконалення роботи шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів перший рік для керівників шкільних методичних об?єднань   вчителів початкових класів району почав працювати  методичний лекторій з теми «Роль шкільного методичного об'єднання  у підвищенні творчого потенціалу вчителів      початкових класів»   (керівник Н. Григораш).

Відповідно до районної програми підготовки вчителів  початкової школи проведено семінари-практикуми «Підготовка школи І ступеня до роботи за новим  Державним стандартом початкової загальної освіти» за участю науково-педагогічних працівників кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО  імені Василя Сухомлинського» Кондратової В. В. та  Тіхонової Н. Г.

У грудні-січні 2014/2015 н. р. проведено інтернет-семінар для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, вчителів образотворчого мистецтва і художньої культур.

З метою активізації та розвитку  творчого потенціалу вчителів початкових класів організовано роботу творчих  груп з питань упровадження державного стандарту Результатом їх роботи є методичні  рекомендації  щодо особливостей роботи за новими програмами та  навчально-методичними комплексами для  вчителів, які будуть викладати у   1-му і 2-му класах.

П'ятий рік працює творча група вчителів початкових класів з проблеми  «Конструювання навчального процесу початкової ланки на основі теорії винахідницьких завдань (ТРВЗ) та розвиток ейдетичних здібностей у молодших школярів". Члени творчої групи розробили програму для варіативного курсу «Мнемотехніка для учнів 1-4 класів», презентують свої напрацювання на засіданнях районних методичних об'єднаннях вчителів початкових класів, засіданнях школи молодого вчителя, на сторінках всеукраїнських, обласних педагогічних видань.

У методичному кабінеті працює консультаційний пункт з питань організації навчально-виховного процесу у перших і других класах та інформаційно-комунікаційних технологій (керівники: Григораш Н.В., методист з питань початкової освіти,  Копаниця О.М., методист методичного кабінету). 

З метою популяризації вивченого і узагальненого досвіду роботи організовано роботу майстер-класів:

Назаренко Л.В., вчителя-методиста, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №4 з проблеми «Основні аспекти упровадження особистісно-комунікативного навчання»;

Бурачук Н.О., вчителя-методиста, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії Маловодянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів із проблеми «Застосування елементів технології «Навчання у русі»;

Пташинської Н. В., вчителя-методиста, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №4 з проблеми «Впровадження інноваційного проекту «ПіснеЗнайка».

На сайтах методичного кабінету та відділу освіти створені сторінки «На допомогу вчителю початкових класів», «Працюємо за новими програмами та підручниками», «На допомогу батькам першокласників».

Методичний кабінет відділу освіти Петрівської райдержадміністрації випереджувальне навчання педагогів до впровадження Державних стандартів здійснює  через:

  – функціонування  районних семінарів-практикумів для вчителів перших класів із проблем «Наступність між суміжними ланками освіти в психолого-педагогічній теорії та практиці», «Роль інформаційних технологій у процесі формування творчої особистості учня»;

         –  організацію роботи творчих груп з проблем «Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту», «Формування екологічної компетентності учнів початкових класів у навчально-виховному процесі»;

– організацію роботи районних методичних об’єднань, шкіл підвищення педагогічної майстерності, адаптації молодих педагогів, бібліотекарів, комп’ютерної грамотності, майстер – класів, методичних сесій.

У минулому навчальному році для вихователів ДНЗ району, які працювали з дітьми старшого шкільного віку, організовано роботу майстер – класу С.П.Логачевської, учителя початкових класів Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Заслуженого вчителя України, кандидата педагогічних наук, доцента з проблеми «Організація індивідуальної роботи з шестирічками на основі ідей В.О.Сухомлинського»;

  – проведенння теоретичних семінарів за спецкурсом «Методика викладання інформатики в початковій школі» для вчителів, які будуть викладати інваріантний  курс «Сходинки до інформатики» в 2-3 класах з      1 вересня 2014 року.

Методичним  кабінетом  відділу освіти Новоархангельської райдержадміністрації  з метою забезпечення системного підходу до навчання педагогів розроблені  та успішно реалізуються Програма заходів щодо реалізації нової редакції Базового компонента дошкільної освіти України (затвердженого на методичній раді методичного кабінету, відділу освіти Новоархангельської райдержадміністрації від 30 серпня 2012 р. протокол № 6), Програма підготовки вчителів початкових класів Новоархангельського району для впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах у 2012-2016 роках (затвердженого на методичній раді методичного кабінету, відділу освіти Новоархангельської райдержадміністрації від 3 травня 2012 року протокол  № 5).

Ефективно і результативно працюють  творчі групи вчителів початкових класів міста Світловодська з проблеми «Здійснення нових підходів до виховання учнів початкової школи на основі принципів особистісно зорієнтованого підходу».

У навчальних закладах міста проведено педагогічні ради за загальною темою «Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Динамічна група вчителів початкових класів Гайворонського району досліджуючи  проблему «Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу у контексті Державного стандарту початкової загальної освіти», звертає особливу увагу на формування комунікативних компетентностей школярів, опанування учнями умінь самостійно здобувати знання.

У навчальних закладах Вільшанського району методистами та членами методичного активу  проведені  навчальні семінари для вчителів початкових класів  з проблеми «Шляхи впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти», тренінги  для вчителів 1-х класів та вихователів дошкільних  навчальних закладів із проблеми «Адаптація дитини до шкільного віку до навчання в школі», «круглі столи» для  вчителів початкової ланки та вихователів дошкільного навчального закладу з проблеми «Дошкільна підготовка та адаптація 6-річних дітей до навчання в школі».

Методичний кабінет відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації з метою організації випереджувального навчання педагогів організував роботу:

методичних об’єднань з проблем:

«Особливості реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти в умовах сучасної школи»;

«Забезпечення компетентнісного підходу в процесі навчальної діяльності учнів початкової ланки»;

«Формування ключових компетентностей в процесі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»;

«Створення умов для розвитку компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»;

«Формування ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»;

творчих груп: «Артпедагогіка як засіб активізації творчого потенціалу молодих школярів в системі реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти», «Впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в умовах реалізації завдань нового Державного стандарту початкової загальної освіти», «Формування читацької компетентності – основа комунікативної та пізнавальної діяльності учнів», «Реалізація завдань наступності між дошкільною та початковою освітою в період реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»;

майстер-класу «Дослідницька діяльність як спосіб стимулювання пізнавальної активності молодих школярів на основі вимог нового Державного стандарту»;

школи фахового росту «Розвиток активних форм і методів навчання в початкових класах»;

        проблемного семінару «Організація та удосконалення навчально-виховного процесу у 3 класі у зв’язку із веденням в дію Державного стандарту початкової загальної освіти та з метою всебічного розвитку школярів».

           Слід відзначити підготовлені і проведені методичну панораму уроків вчителів початкових класів «Практична діяльність учнів як одна із форм реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» та педагогічного турніру вчителів початкових класів на кращий конспект нестандартного уроку математики «Урізноманітнення методів і прийомів роботи на уроках математики з метою формування логіко-математичної компетентності».

Пріоритетним напрямом роботи методичних служб є науково-методичний супровід впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Методичний кабінет відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації з метою підготовки педагогічних працівників до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти:

 • на сайтах відділу освіти, районного методичного кабінету, нормативні, інструктивні, методичні  матеріали;
 • функціонує консультативний пункт при районному методичному кабінету « Нові стандарти-нова школа»; надаються он-лайнові  консультації;
 • періодично випускається методичний бюлетень « Бібліографічний компас» із огляду новинок педагогічної преси щодо впровадження Державного стандарту».
 • розроблено каталог корисних посилань інтернет-ресурсів, які висвітлюють досвід реалізації Державного стандарту»;
 • у рамках серпневих нарад педагогічних працівників були проведені круглий стіл за участю методичного активу «Нові стандарти – нова освіта. Проблеми та шляхи реалізації» та заняття Школи практичної психології « Адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання. Психолого-педагогічні аспекти впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;

Для різних категорій педагогічних працівників функціонували постійно діючі семінари-практикуми.

Ульяновський районний методичний кабінет з метою якісної підготовки педагогічних працівників району до  впровадження  нових Державних стандартів  базової і  початкової загальної середньої освіти розробив модель науково методичного супроводу діяльності вчителів в умовах роботи за новим Державним стандартом, провів розширене  засідання  методичної ради  за участю педагогів  району   «Педагогічна творчість вчителя в умовах впровадження Державних стандартів  початкової, базової і повної загальної середньої освіти», бібліотекою РМК постійно  надаються експрес-консультації з огляду новинок психолого-педагогічної преси.  Під час проведення методичного діалогу  відбулася презентація досвіду впровадження нового Державного Стандарту вчителями природничо – математичного циклу «Інноваційні форми навчання та втілення вимог нового Держстандарту». Спільно із райвійськкоматом   проведено інструктивно – методичну нараду  для  вчителів  предмету «Захист Вітчизни».

У квітні на базі району відбувся  обласний семінар учителів основ здоров'я та педагогів тренерів ЗНЗ, які впроваджують превентивні проекти з проблеми «Реалізація Концепцій, інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей школярів».

Методичним  кабінетом  відділу освіти Новоархангельської райдержадміністрації  з метою забезпечення системного підходу до навчання педагогів розроблені  та успішно реалізуються Програма заходів підготовки вчителів навчальних закладів Новоархангельського району до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (затверджена на засіданні методичної ради методичного кабінету, відділу освіти Новоархангельської райдержадміністрації від 4 квітня 2013 року протокол №5) та план заходів науково-методичного супроводу впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (затверджений на засіданні методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської райдержадміністрації від 2 травня 2013 року протокол № 6). Зокрема, були проведені:

інформаційно-методична нарада керівників навчальних закладів з  питання «Забезпечення належних умов для організації навчально-виховного процесу учнів 5-х класів відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної  середньої освіти»;

теоретичні семінари: «Сучасний вчитель як суб’єкт інноваційних процесів»; «Мотиваційна готовність педагога до професійного саморозвитку в умовах впровадження нового Державного стандарту»; «Підвищення професіоналізму, конкурентоздатності, творчої активності педагогічних працівників району в контексті вимог Державного стандарту загальної середньої освіти»;

семінари-практикуми, заняття методичного активу, методистів РМК з проблеми «Активні методи, прийоми і форми навчальної діяльності у процесі вивчення предмета»;

експрес-консультації з огляду новинок педагогічної преси щодо впровадження Державного стандарту базової і повної середньої загальної освіти;

круглий стіл з керівниками районних методичних об’єднань із предметних дисциплін «Сучасний урок в контексті нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти»;

семінар-практикум  для вчителів іноземної мови «Методичний супровід переходу основної і старшої школи на новий Державний стандарт. Організація роботи з обдарованими учнями».

У рамках методичної декади, проведеної за участю науковців та педагогічних працівників КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», в жовтні 2013 року педагогічним працівникам району надано інформаційно-методичну та науково-практичну допомогу з проблеми «Підготовка вчителя до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

З метою  обміну    досвідом на базі      навчальних      закладів      району

11-12.09.2013 року проведений обласний семінар спеціалістів відділів освіти, методистів РМК із проблеми «Методичний супровід реалізації вимог освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

У 2013 році відбулась зустрічі делегацій Гайворонського і Новоархангельського районів Кіровоградської області з теми «Вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження Державних стандартів».

Методичний кабінет відділу освіти Новомиргородської райдержадміністрації навчання педагогічних працівників здійснює у відповідності до розробленої  регіональної Програми, затвердженої наказом відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації від 05 січня 2013 року № 92. Мета програми: науково-методичний супровід Державних стандартів освіти, формування готовності педагогічних працівників до творчого пошуку, здатності самостійно засвоювати нові знання й уміння, приймати оптимальні рішення.

Так, у  серпні 2013 року було проведено анкетування «Готовність педпрацівників до реалізації  нових Державних стандартів у 2013/2014 н. р.», за результатами якого внесені корективи до планів роботи методичних об’єднань. Результати діагностування проаналізовано на розширеному засіданні методичної ради районного методичного кабінету за участю заступників директорів шкіл.

У березні 2013 року проведена методична декада за участю науковців та педагогічних працівників КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», педагогічним працівникам району надано інформаційно-методичну та науково-практичну допомогу з проблеми «Підготовка вчителя до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у грудні 2012 року проведений науково-педагогічними працівниками Національного центру «Мала академія наук України»  науково-практичний семінар для вчителів району з проблеми «Інноваційні технології організації компетентісно орієнтованої освіти».

Ефективно працювали творчі групи. Так, результатом роботи  творчої групи вчителів української мови та літератури є розробка методичних розробок уроків української мови та літератури за  новими програмами.

Протягом 2013/2014 навчального року  творчою групою вчителів світової літератури напрацьована  збірка методичних  розробок уроків зі світової літератури для учнів 6-го класу, яку презентовано на засіданні РМО вчителів світової літератури та російської мови в серпні 2014 року.

З метою оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій проведено 2 тренінги «Основи Інтернету» за участю
Скрипки Г.В., старшого викладача кафедри  ТІМСО, кандидата педагогічних наук, Литвиненко О.В., методиста науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних технологій навчання комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (пройшли навчання 67 педагогів).

14 квітня 2014 року  на базі Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  для практичних психологів та соціальних педагогів району проведено семінар-практикум «Організація соціального і психологічного супроводу дітей, схильних до проявів  девіантної та делінквентної поведінки», за участю Чебоненко В. Ф., завідувача обласного навчально-методичного центру соціальних і психологічних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

З метою забезпечення психологічного супроводу учнів малокомплектних шкіл в освітніх округахдіяли  мобільні групи практичних психологів.

Методичний кабінет відділу освіти Маловисківської РДА в умовах упровадження нових Державних стандартів освіти України другий рік районний методичний кабінет працює над проблемою «Формування компетентної творчої особистості педагогічного працівника – необхідна умова підвищення якості освітнього процесу».

Для забезпечення високого рівня викладання протягом року у районі проводилися різні методичні заходи для вчителів, які працюють за новими навчальними програмами. Зокрема, проведені:

 • інтегрований семінар-практикум вчителів початкових класів та вчителів фізичної культури на базі Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з проблеми «Інноваційні шляхи пошуку та впровадження ефективних форм і методів організації процесу навчання з впровадженням Державних стандартів в освіті» (жовтень 2014 р.);
 • семінар-практикум вчителів історії на базі Маловисківської гімназії з проблеми «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в умовах впровадження нового Державного стандарту» (жовтень 2014 р.);
 • семінар-практикум вчителів математики на базі Плетеноташлицької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів з проблеми «Проектування «ІТ-контенту сучасного уроку як компонента інформаційно-освітнього середовища», де розглядалось питання «Викладання математики в 6 класі в умовах впровадження нового Державного стандарту» (листопад 2014 р.).
 • засідання творчої групи вчителів фізики на базі Маловисківської гімназії з проблеми «Диференціація експериментальних задач та створення ІТ-контенту сучасного уроку відповідно вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (листопад 2014 р.);
 • семінар-практикум учителів іноземної мови на базі Маловисківської загальноосвітньої школи № 3  І-ІІІ ступенів з проблеми «Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови в умовах впровадження Державного стандарту» (листопад 2014 р.).
 • семінар-практикум для вчителів, що викладають мову національних меншин (російська мова) на базі Злинської загальноосвітньої школи № 1  І-ІІІ ступенів з проблеми «Сучасний урок російської мови. Новий Державний стандарт» (лютий 2015 р.);
 • майстер-клас вчителя географії Крячко Н.В. з проблеми «Використання технологій схематичного унаочнення навчального матріалу на уроках географії в рамках нового Державного стандарту базової та повної середньої освіти» (березень 2015);
 • майстер-клас вчителя української мови та літератури Нестеренко С.С. з проблеми «Сучасний урок української літератури в рамках впровадження нового Державного стандарту» (квітень 2015 р.).

У грудні 2014 року проведено районну Інтернет-конференцію з проблеми «Професійна компетентність педагога як показник його особистісного розвиту та запорука успішного навчання учнів». З метою популяризації досвіду роботи, активного залучення педагогічних працівників до участі у конференції, стимулювання творчого росту вчителя створено блог «Районна Інтернет-конференція» (http://kompetentnist.blogspot.com). Досвідом роботи з даної проблеми поділилися 84 педагогічних працівники.

У системі роботи районного методичного кабінету чільне місце займає питання інформатизації педагогічного процесу. Постійно оновлюється сайти районного методичного кабінету, 22 загальноосвітніх, 2 позашкільних закладів району, персональні сайти та блоги методистів, ведеться робота по створенню сайтів та блогів вчителів.

Створення та поповнення Інтернет-ресурсів у методичній роботі сприяє формуванню активної, самостійної та ініціативної позиції педагогічних працівників

Значна увага районного методичного кабінету щороку звертається і на роботу педагогічних працівників щодо формування обдарованої дитини.

З метою розвитку регіональної історії, започатковані та щорічно проводяться  районні краєзнавчі конференції, створений блог «Районна історико-краєзнавча конференція» (http://konf2015.blogspot.com/). На початку травня2015 року  проведно четверту районну краєзнавчу конференцію «Участь жителів Маловисківщини у подіях Другої світової війни».

Цікавою, незвичною формою роботи є щорічне проведення фізико-математичного марафону для знавців математичних дисциплін (http://mathematics-for-you.blogspot.com/p/blog-page_1.html), (http://ru.calameo.com/read/003352986bed726daddc2),

Для знавців творів світової літератури проводяться літературні фестивалі «Пурпурові вітрила». Цього навчального року проведено літературний веб-квест «Пурпурові вітрила» (http://cvitovaliteratyrakonkyrs.blogspot.com/).

Центром методичної та соціально – психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради з метою якісної організації системи навчання педагогів у міжкурсовий період:

 • організовано  роботу міської координаційної ради щодо підготовки до впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.  Визначені її основні завдання:

-проаналізувати кількісний та якісний склад учителів, які викладатимуть в п’ятих  класах;

-здійснити порівняльний аналіз нового Державного стандарту та діючого Державного стандарту;

– вивчити стан психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу в 5-х класах;

– здійснити порівняльний аналіз навчальних програм;

– здійснити порівняльний аналіз підручників.

 • проведені міські методичні заходи:
 • інструктивно-методична нарада із заступниками директорів з навчально-виховної роботи з проблеми  «Системний і компетентнісний підхід до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти – передумова реалізації виховних і розвивальних можливостей учнів середньої школи»;
 • засідання міських  методичних  об’єднань педагогів різних фахів з проблем:

«Організація навчально-виховного процесу за новими навчальними програмами восновній школі»;

 «Особливості впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

 «Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у середній  школі»;

 • семінари-практикуми:

вчителів інформатики з проблеми «Удосконалення науково- методичного супроводу педагогів в умовах реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Аналіз програм, підручників для учнів 6 класу», «Ознайомлення з нормативною базою та новим положенням про конкурсний відбір підручників для 7-х класів ЗНЗ. Аналіз оригінал – макетів підручників з інформатики для 7 – х класів»;

вчителів англійської мови з проблеми «Удосконалення науково-методичного супроводу працівників в умовах реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;

вчителів математики з проблеми «Удосконалення науково-методичного супроводу педпрацівників в умовах реалізації нового Держстандарту базової і повної загальної середньої освіти. Аналіз програм та підручників з математики для 6-х класів»;

вчителі світової, української та російської мови з проблеми «Удосконалення науково-методичного супроводу педпрацівників в умовах впровадження нового Держстандарту базової і повної загальної середньої освіти. Аналіз програм та підручників зі світової, української літератури, російської та української мови»;

 • педагогічні дискусії досвідчених та молодих учителів, які викладають в п’ятих класах:

«Перші кроки до майстерності. Особливості організації навчання за новими програмами»,

«Секрети організації навчально-виховного процесу у середній школі»;

 «Педагогічні технології. Шлях до професійного успіху»;

семінари-практикуми для вчителів 4, 5-х класів з проблеми «Адаптація учнів 5-х класів до навчання в основній школі»;

 • день відкритих дверей для педагогів-стажистів було організовано презентаційний месседж Шульги Т.В., вчителя інформатики НВО № 17 з проблеми «Формування предметної та ключової ІКТ – компетентності. Реалізація творчого потенціалу учнів 5, 6-х класів на уроках інформатики»;
 • засідання методичного активу вчителів інформатики, іноземних мов, фізики, математики, хімії, біології, географії, української мови, світової літератури, історії, предметів художньо-естетичного циклу у формі «круглого столу» по розгляду проектів навчальних програм (на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 100 від 06.02.2015 «Про розвантаження навчальних програм  для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • творчі групи: вчителів – філологів (керівник Туз Т.А.), вчителів російської мови (керівник Качур В.В.), української літератури (керівник Соколова В.В.), музичного мистецтва (керівник Калашнікова О.В.) та вчителів фізики (керівник  Коломієць Л.А.), трудового навчання (керівник Горобець О.В.). Результатом роботи творчих груп стали розроблені електронні методичні  рекомендації до проведення уроків у 5-х, 6 – х класах, календарне планування, розробки уроків;
 •  майстер-класи учителів світової літератури Тихоненко С.О. та  Карабут І.І. «Основні змістовні лінії літературного компонента Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

         Ця робота мала практичну віддачу та сприяла підвищенню фахового рівня педагогів. Вчителями були розроблені конспекти уроків за новими програмами, створені презентації до біографій письменників та творів, які вивчатимуться у 6-7-х класах, поповнені  електронні бібліотеки та відеотеки екранізаціями  творів.

         Створений та функціонує батьківський форум «Готовність п’ятикласників до навчання за новим державним  стандартом».

Системна робота з впровадження нового Державного стандарту в місті Кіровограді триває та спрямована на реалізацію педагогами успішного використання новітніх технологій, набуття досвіду, власного творчого потенціалу, а головне – на підтримку бажання вчителя творити.

Система роботи  методичного  кабінету відділу освіти  Бобринецької райдержадміністрації включала проведення:

 • інструктивно-методичних нарад для вчителів-предметників, які будуть викладати у 5-х, 6-х та 7-х класах за новими навчальними програмами;
 • моніторингу та створенння банка даних вчителів, які будуть викладати другу іноземну мову та інформатику відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 • «круглих столів» з вчителями-предметниками: «Педагогічна творчість учителя в процесі вимог Державного стандарту», «Навчально-методичні підходи щодо поліпшення якості освіти відповідно до мети й завдань нового Державного стандарту у галузі «Природознавство», «Науково-методичний супровід учителів галузі «Суспільствознавство» в контексті впровадження нових Державних стандартів», «Формування художньої та естетичної компетентності учнів при вивченні предметів галузі «Мистецтво» нового Державного стандарту», «Готовність вчителя-філолога до впровадження нової редакції Державного стандарту базової і повної середньої освіти», «Використання ІКТ у навчально-виховному процесі», «Підготовка вчителя математики до реалізації мети й завдань нового Державного стандарту».

Методичним кабінетом відділу освіти Добровеличківської райдержадміністрації  проведені: «круглий стіл» з вчителями  географії на  тему «Нові стандарти галузі «Природознавство», районні семінари-практикуми: для вчителів історії «Основні положення освітньої галузі «Суспільствознавство», для вчителів фізики «Формування дослідницької компетентності школяра на уроках фізики та в позакласній роботі» для  вчителів фізичної культури «Перспективи впровадження нової навчальної програми з фізичної культури для учнів 5-9 класів».

У 2012/2013 н.р. функціонувала  районна  фокус-група вчителів української мови та літератури, метою якої є вивчення та ознайомлення вчителів району з змістом нового стандарту. Планом роботи групи передбачені: презентація змістових ліній освітньої галузі «Мови та літератури», опрацювання  нової змістової лінії літературного компонента, порівняльний аналіз змістових ліній мовного й літературного компонентів чинного та нового Державних стандартів,   укладання переліку творів, придатних для компаративного аналізу та ін.

Методичним кабінетом відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації впровадження нового Державного стандарту здійснюється через вирішення проблеми якісного науково-методичного та психологічного супроводу роботи з педагогічними кадрами, удосконалення діяльності з урахуванням регіональних особливостей.

Із цією  метою:

 • проведено діагностування вчителів щодо визначення труднощів у викладанні предметів за новими програмами;
 • створено електронну базу даних вчителів, які будуть працювати за новими стандартами;
 • започатковано  проведення експрес-конференцій  з огляду новинок  науково-педагогічної преси;
 • проведено тренінги із педагогами та батьками учнів щодо проблем наступності навчання;
 • надана психолого-педагогічна допомога вчителям, які  працюють у  

1 – 4,  5 – 6-х класах та вчителям, які працюватимуть на майбутнє в 5-9-х класах;

 • уведено в закладах освіти району години психолога, факультативи психологічного спрямування з метою виявлення  рівня    адаптації  учнів       5 класів.

З метою організації науково-методичного забезпечення Державного стандарту в районі:

– визначені  опорні навчальні заклади (Новопразький НВК, Користівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Цукрозаводський НВК), на базі яких проводяться семінари, творчі групи, конференції з обміну досвідом, виставки, методичні фестивалі, педагогічні читання тощо.

– проведено району методичну конференцію «Методичні аспекти забезпечення якісної освіти в умовах нового Державного стандарту»;

–  відбулись засідання районних методичних об'єднань вчителів математики, на яких розглядались питання: «Формування ставлення учнів до вивчення математики як необхідної умови їх повноцінного життя в сучасному суспільстві», «Ефективні засоби моделювання і дослідження процесів і явищ навколишнього світу під час вивчення математики», «Розвиток умінь школярів  працювати з джерелами інформації, критично її оцінювати  та використовувати в житті»;

–  здійснюється інформування про шляхи упровадження Державного стандарту на персональних сайтах методистів у рубриці «Працюємо за новими програмами»;

– розглянуто на засіданні ради методичного кабінету аналіз стану методичної роботи в навчальних закладах щодо впровадження Державного стандарту базової загальної освіти.

З метою створення умов оперативного реагування на процес упровадження Державного стандарту організовано роботу методичних формувань:

 •  творчої групи практичних психологів з проблеми «Психологічна адаптація першокласників  до навчання у школі»;
 • творчої лабораторії вчителів української мови і літератури  з проблеми «Впровадження нових  Державних стандартів з української мови і літератури».
 • творчої групи вчителів української мови та літератури з проблеми «Впровадження методу проектів на уроках української мови та літератури як один з напрямків розвитку мовної особистості»;
 • творчої лабораторії вчителів географії, біології, хімії  з проблеми «Формування в учнів системних знань шляхом створення та використання інформаційних паспортів».

Проведено круглі столи: «Викладання  предметів у 6 класі за новою програмою», консультації: «Календарне планування у 6 класі», «Використання активних методів навчання на уроках», «Вимоги до ведення шкільної документації» тощо.

Для удосконалення інформаційно-методичного забезпечення  педагогічних працівників працює методичний портал  http://ormk.klasna.com/.

У 2012-2014 роках  методичним кабінетом відділу освіти Компаніївської райдержадміністрації була організована пропедевтична робота щодо впровадження Державного стандарту в основній та повній школі.

Проведене діагностування освітніх та професійних потреб педагогів, за такими показниками:

• готовність педагогічних кадрів до інноваційних змін, здатність відповідати викликам часу;

• налаштованість фахівців на саморозвиток і навчання впродовж життя;

• здатність педагогів прогнозувати результати своєї діяльності, моделювати навчально-виховний процес на основі досягнень сучасної педагогічної науки і практики;

• спрямованість педагогів до ефективного використання нових технологій навчання.

         У результаті проведеного діагностування створено банк даних готовності педагогічних кадрів  до інноваційної діяльності.

Результативною є робота  творчої групи вчителів початкових класів над проблемою «Науково-методичне забезпечення переходу початкової школи на новий Державний стандарт» (керівник, Драгоненко Т.В.). Результатом роботи творчої групи є підготовка методичних рекомендацій: «Особливості організації роботи з 6-річними першокласниками», «Роль батьків дитини в успішності адаптації до навчання в школі», «Поради батькам майбутніх першокласників», «Психологічний супровід навчально-виховного процесу у першому класі».

Однією з ефективних форм реалізації пріоритетних завдань щодо підвищення якості освіти є інформатизація навчально-виховного процесу.

З метою забезпечення впровадження ІКТ-технологій методичним кабінетом відділу освіти Петрівської райдержадміністрації проведено нараду – семінар для вчителів, які викладатимуть інформатику у 5 класі у 2013/2014 навчальному році за ровим Державним стандартом з проблеми «Впровадження освітньої галузі «Технології» нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у 5 – 9 класах».

Учителі інформатики ознайомилися з інформаційно – комунікаційним компонентом Державного стандарту, розглянули змістовні лінії курсу «Інформатика» нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, пояснювальною запискою до навчальної програми інформатики для учнів 5-х класів, складовими ІКТ-компетентності учня. Детально опрацювали зміст та вимоги навчальної програми з інформатики у 5 класі та особливості сучасного уроку інформатики. Розробили орієнтовний календарно-тематичний план з інформатики для 5 класу та змоделювали структуру уроку інформатики відповідно до сучасних вимог із теми «Текстовий процесор».

Упродовж навчального року проведені семінари – практикуми, на яких розглянуті питання щодо підготовки до впровадження Державних стандартів:

  «Формування інформаційних компетентностей учнів в умовах творчого використання інформаційних технологій»;

  «Розвиток комунікативних здібностей школярів шляхом використання інноваційних технологій»;

  «Урок у контексті компетентнісного підходу»;

«Роль самоосвіти у формуванні професійної компетентності педагога»;         «Організаційно – методичне забезпечення наступності на всіх  рівнях шкільного життя».

  З метою якісної організації навчально-вихового процесу в умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Математика» створено  творчу групу учителів математики з проблеми «Формування ключових компетентностей школярів шляхом упровадження інноваційних технологій» (керівник Мішура А. К.). Слід зазначити, що частина методичних заходів проводиться дистанційно (заочні школи «Ерудит», «Олімп»; творчі групи учителів інформатики фізики, математики, початкових класів, учителів, які працюють з обдарованими школярами, психологів; віртуальна лабораторія вчителів хімії).

         РМК працює над пошуком ефективних форм методичної роботи з педагогічними кадрами в межах освітніх округів.

         Структура методичної роботи в освітніх округах району динамічно розвивається. Навчальним закладам надається самостійність щодо вибору шкільних та міжшкільних форм роботи. Відповідно до  професійних потреб учителів створені міжшкільні методичні структури.

         У межах округу проводяться конкурси педагогічної майстерності «Учитель року», науково-методичні конференції, педагогічні читання, педагогічні мости.

Із метою популяризації кращого досвіду у районі щороку проводяться науково-практичні конференції.

         Так, у березні 2013 року відбулася районна науково-практична конференція «Шляхи впровадження нового Державного стандарту початкової освіти».

У березні 2014 року відбулася  районна науково-методична конференція «Нові стандарти – якісні зміни, нова освіта», у ході якої були висвітлені  науково – методичні аспекти забезпечення якісної освіти в умовах  нового Державного стандарту. Кращі матеріали з досвіду роботи були розміщені у «Методичній скарбничці».

         У цьому навчальному році проведена науково-практична інтернет-конференція «Інформаційно-комуніфікаційна компетентність педагогів як умова забезпечення якості освіти».

Реалізація змістових ліній Державного стандарту у школах Кіровоградського району відбувається за такими етапами:

організаційно-інформаційному: інформування вчителів про нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту, проведено внутрішньошкільний аудит матеріального забезпечення навчального процесу та організовано  роботу щодо його відповідності вимогам нового Державного стандарту, ознайомлено батьків із особливостями Державного стандарту на батьківських зборах, організована необхідна курсова підготовка педагогічних працівників шкіл, на базі районного методичного кабінету діє консультаційний пункт для учителів      5,  9-х класів, які викладають за новими програмами;

методичному: організація структури  методичної роботи передує діагностика професійної діяльності вчителів, яка забезпечує виявлення рівня їх професійної компетентності та дає можливість наукового підходу до навчання педагогів у міжкурсовий період. 

Діагностування також здійснюється під час семінарів-практикумів,  та в режимі «on-line», результати якого вивчаються і узагальнюються методистами.

З метою підготовки вчителів до упровадження та реалізації Державного стандарту відбулися секційні засідання методичних об’єднань учителів іноземної мови, учителів російської мови та світової літератури, на яких розглядались питання: «Роль методичного формування у підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», «Модернізація мовної та літературної освіти школярів за новими державними  програмами з російської мови та світової літератури».

Під час круглого столу учителі англійської мови обговорили проблеми: «Оновлення навчально-методичного та нормативного забезпечення предмета іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах (стандарти, програми, підручники, посібники)».

Питання наступності між початковою та базовою школами були в центрі уваги на семінарі-практикумі для вчителів іноземної мови з проблеми «Інноваційні технології навчання іноземної мови та їх вплив на навчально-виховний процес».

Методичним кабінетом відділу освіти Долинської райдержадміністрації випереджувальне навчання педагогів до впровадження Державних стандартів здійснюється через проведення:

 • засідань  районних методоб’єднань у формі круглих столів, дискусій, ділових ігор, розігрування педагогічних ситуацій, майстер-класів, розробок та публічного захисту колективних творчих проектів;
 • конкурсу  «До методичної скарбнички» на кращий конспект уроку у

7-х класах;

 • тематичних педрад в закладах освіти району;
 • засідань міжокружних творчих груп;
 • методичної декади із залученням науково-педагогічних  працівників комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
 • моніторингу запитів та потреб педагогічних працівників щодо викладання інформатики у початковій ланці та проходження ними курсової підготовки.

З метою забезпечення ефективного упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти  у Вільшанському районі реалізується методичний проект «Працюй по – сучасному».

Завдання проекту:

 • забезпечити вивчення та виконання нормативних документів;
 • створити адаптивну мережеву систему підготовки педагогічних кадрів у міжкурсовий період щодо  реалізації завдань  Державного стандарту базової та загальної середньої освіти;
 • забезпечити сприятливі умови для професйного самовдосконалення педагогів з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу за умов упровадження нового ДержавногоСтандарту базової та загальної середньої освіти;
 • сформувати інформаційний простір регіону;
 • реалізувати районну програму «Наступність».

 

Очікувані результати

 • формування освітнього простору регіону;
 • інформаційно-методичне забезпечення упровадження Державного стандарту базової та загальної середньої освіти;
 • формування в учнів ключових компетентностей державного стандарту;
 • створення для всіх учнів рівних можливостей для отримання якісної освіти;
 • розробка методичних рекомендації для вчителів;
 • розробка сторінки сайту районного методичного кабінету «Впроваджуємо Держстандарти»;
 • створення банку даних педагогічного досвіду.

Термін реалізації: вересень 2012 – травень 2018 року.

Напрями реалізації проекту:

 • підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • науково-методичний та психологічний супровід діяльності вчителів;
 • створення методичних рекомендацій і пам'яток для учителів з базових дисциплін.

Основні етапи реалізації проекту:

 • діагностичний;
 • планово-прогностичний;
 • підготовчий;
 • практичний;
 • узагальнювальний.

Діагностичний етап

Термін

Зміст роботи

Результати

Вересень 2012 року

 

Створення робочої групи щодо реалізації проекту.

Мета: забезпечення оптимальних психолого-педагогчних умов для реалізації Державного стандарту.

План роботи засідання:

 1. Вивчення нормативних документів.
 2. Збір та обговорення пропозицій, розробка проекту й підготовка його презентації керівникам навчальних закладів району.
 3. Організаційно-методичне забезпечення роботи творчої групи.

Засідання ради районного методичного кабінету, затвердження методичного проекту  «Працюй по сучасному»

 

 

Планово-прогностичний етап

Термін

Зміст роботи

Результати

Жовтень

2012 року

 

 1. Анкетування, діагностування педагогічних працівників.
 2. Створення структури методичної роботи щодо  підготовки педагогічних кадрів для впровадження Державного стандарту базової  та загальної середньої освіти.
 3. Інформування педагогічних працівників про нові нормативні, інструктивні документи.
 4. Моніторинг щодо забезпечення школи вчителями-предметниками, які викладатимуть іноземну мову та інформатику у 5-х класах.
 5. Анкетування, діагностування учасників навчально-виховного процесу щодо формування робочого навчального плану.
 6. Формування та реалізація моделі психолого-педагогічного супроводу учасників навчально-виховного процесу в умовах упровадження  нового Державного стандарту.

Методичні поради вчителям, батькам, учням щодо упровадження Державного стандарту базової  та загальної середньої освіти.

 

Листопад

2012 року

 

1. «Круглий стіл» з вчителями-предметниками, які працюють з учнями 5-го класу з метою їх вивчення творчого потенціалу для ефективного упровадження Державного стандарту.

 2. Засідання творчої групи

Питання для обговорення:

 1. Характеристика освітніх галузей.
 2. Інноваційні технології   сучасного уроку для реалізації Державного стандарту базової та загальної середньої освіти.
 3. Основи діагностичної  діяльності учителя.

Методичні рекомендації

2013 року

 

Грудень 2012-березень

2013 року

1. Планування і реалізація інформаційно-просвітницької діяльності з учасниками навчально-виховного процесу.

2. Засідання творчої групи з проблеми «Моніторинг готовності вчителя до роботи за умов переходу на новий Державний стандарт базової та загальної середньої освіти.

Алгоритм підготовки вчителя до роботи за новими Державними стандартами. Методичні рекомендації вчителю з кожного навчального предмету 5-го класу.

 

 

Підготовчий етап

 

Термін

Зміст роботи

Результати

березень серпень  2013 року

 

 1. Спільні засідання методичних об'єднань вчителів початкової школи та основної школи.
 2. Методичні діалоги «Упровадження  Державного стандарту базової і загальної середньої освіти.
 3. Педагогічний консиліум «Наступність у роботі початкової школи та основної школи:  діалог взаємодії».
 • 4. Спільні засідання методичних обєднань учителів початкових класів і учителів  базової школи.
 • 5. Постійно-діючий семінар для вчителів-предметників, які будуть викладати у 5-му класі.
 • 6. Анкетування педагогів з метою вивчення рівня опанування   нових Державних стандартів освіти.
 • 7.  Взаємовідвідування уроків.

8. Реалізація програми «Наступність!».

9. Науково-практична  конференція «Метотичні аспекти забезпечення якісної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту.

 

Створення умов для  професійного самовдосконалення педагогів за умов упровадження нових Державних стандартів базової і загальної середньої освіти.

 

Практичний етап

Термін

Зміст роботи

Результати

2013 – 2018  роки

 1. Постійно діючі семінари-практикуми для педагогічних працівників;
 2. Майстер-класи «Особливості сучасного уроку в системі компетентнісно-орієнтованої освіти.
 3. «Круглі столи» з проблеми «Успіхи і проблеми в умовах упровадження та реалізації Державних стандартів базової і загальної середньої освіти».
 4. Педагогічні читання: «Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту повної загальної середньої освіти», «Психолого-педагогічні умови навчання в умовах упровадження нового Державного стандарту».
 5. Організація внутрішньошкільного моніторингу навчальних досягнеь учнів.
 6. Вивчення стану реалізації Державного стандарту базової і загальної середньої освіти.

Обговорення стану реалізації Державного стандарту базової та загальної середньої освіти на раді РМК.

Підготовка методичних рекомендацій.

 

 

Узагальнювальний етап

Термін

Зміст роботи

Результати

Травень

 2018  року

1. Аналіз роботи педагогів району та визначення якості  реалізації мети проекту, співвіднесення його з очікуваними результатами.

2. Створення галереї педагогічного досвіду.

3. Науково-практична конференція «Результати запровадження Державного стандарту базової і загальної середньої освіти: успіхи, проблеми, перспективи».

Прийняття рішення радою районного методичного кабінету про результати роботи педагогів за умов реалізації Державного стандарту базової і загальної середньої освіти.

 

 

Методичний кабінет відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації з метою організації випереджувального навчання педагогів до реалізації Державних стандартів:

 • провели  засідання методичних об’єднань з таких проблем:

«Організація проектно-технологічної та практичної діяльності учнів на уроках трудового навчання в період впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної освіти»;

«Шляхи підвищення ефективності та якості знань математичної освітив умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної освіти»;

«Використання інформаційних технологій на уроках фізики, формування в учнів сучасної природничо-наукової картини світу, розвитку навичок самостійної роботи, навичок дослідництва стимулювання пізнавального інтересу, активності учнів в процесі вивчення предмету в період переходу до нового Державного стандарту»;

«Формування в учнів інформаційно-технологічної компетентності під час викладання інформатики. Реалізація основних вимог Державного стандарту освітньої галузі «Технології»;

 • створили творчі групи «Вибір та структурування навчально-виховного процесу викладання географії на засадах інтеграції та гуманізації в процесі реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». Творча група вчителів іноземної мови «Проблеми наступності між початковою та середньою ланками освіти»;
 • організували роботу авторських творчих майстерень: «Застосування елементів сучасних педагогічних технологій навчання як умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти», «Технології управління дослідницькою діяльністю учнів на уроках біології з використанням різних технологій навчання», майстер-класу «Google-сервіс в методичній роботі вчителя»;
 • забезпечили функціонування окружних методичних об’єднань з проблем «Формування ключових компетентностей учнів у процесі реалізації вимог Державного стандарту», «Інтерактивна діяльність вчителя як засіб підвищення якості освіти з історії в період реалізації Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти», «Формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами фізичної освіти».

Крім цього  в 2014-2015 н.р. в районі були проведені:

*  районна педагогічна виставка-ярмарок «Якісна освіта через впровадження нових Державних стандартів – запорука самореалізації особистості»;

*  заочна конференція «Впровадження змісту нових Державних стандартів початкової базової та повної загальної середньої освіти та нових навчальних програм з базових дисциплін»;

*  парад майстер-класів «А я роблю це так» (для вчителів, які працюють за новими Державними стандартами);

*  веб-квест вчителів іноземної мови «Використання інноваційних технологій в процесі реалізації нових Держстандартів»;

*  педагогічний міст з Черкаським ОІППО «Основні напрямки діяльності педагогічних колективів в період реалізації нових Державних стандарті»;

*  психологічний практикум «Проектування професійного саморозвитку педагогічних працівників в умовах Державних стандартів освіти».

З метою забезпечення науково-теоретичної підготовки вчителів основної школи до упровадження Державних стандартів   методистами Новгородківського методичного кабінету підготовлено  «експрес-інформацію» «Компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу в умовах впровадження нового  Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (2013 рік) (матеріали розміщені на сайті РМК та надіслані в навчальні заклади), організовано роботу постійно-діючого семінару вчителів 5-9 класів «Науково-методичний супровід професійного зростання вчителів в умовах впровадження Державного стандарту базової загальної освіти». Працюють окружні та районні творчі групи, майстер-класи вчителів-предметників з проблем впровадження нового Державного стандарту. Проведено круглі столи «Адаптація учнів до впровадження нових програм відповідно до нового Державного стандарту», районні семінари вчителів-предметників «Особливості організації та планування навчального процесу у 5 – 9-х класах за новими  програмами, моніторинг упровадження нових Державного стандарту у 5 – 6-х класах.

Для працівників РМК та методичного активу організовано постійно діючий семінар  «Науково-методичне забезпечення модернізаційних процесів                               в діяльності освітніх округів через  використання  інновацій у методичній роботі».

         Для голів окружного МО та ШМО діє  двохрічна школа (2013-2015р.р.) «Окружні та шкільні МО в системі післядипломної освіти. Шляхи підвищення результативності роботи». У 2013-2014 навчальному році в рамках школи досліджувалась проблема «Підвищення ефективності роботи  методоб’єднання» на основі системного підходу до визначення змісту і форм роботи». У 2014-2015 навчальному році слухачі школи досліджують проблему «Роль методичного об’єднання у впровадженні Державного стандарту  базової і повної загальної середньої освіти».

Відбулися окружні методичні  конференції «Реалізація Державного стандарту  базової та повної загальної середньої освіти» як запорука успішного становлення громадянина України (листопад 2013 року), «Організаційно-педагогічні умови ефективного впровадження у практику нового Державного стандарту» (2014р.), педагогічні читання «Новий Державний стандарт  базової освіти: методичні аспекти реалізації»

         У навчальних закладах проводяться:

 • психологічні практикуми  «Психологічний супровід навчально-виховного процесу у 5-9 класах»;
 • навчальні тренінги «Портрет учня 4 класу напередодні його переходу до навчання у 5 класі»;
 • педагогічні ради щодо впровадження нових Державного стандарту  базової загальної освіти та програми реалізації.

         Працівниками методичного кабінету відділу освіти Голованівської районної державної адміністрації здійснено аналіз діяльності стану реалізації  концептуальних засад упровадження нових Державних  стандартів  та визначено  пріоритетні напрями роботи  на найближчі роки:

 • забезпечення умов для безперервної післядипломної освіти педагогічних кадрів, адаптації їх до ефективної професійної діяльності в умовах соціально-економічних змін в освітньому просторі України;
 • упровадження ефективних технологій навчання дорослих; використання інтерактивних форм навчання педагогічних працівників;
 • забезпечення провідної ролі саморозвитку та самовдосконалення педагогів у підвищенні своєї кваліфікації;
 •  застосування проблемно-діалогічного підходу у навчанні керівників та педагогів, мотивації розвитку їх творчого потенціалу;
 • методичне забезпечення впровадження нового змісту шкільної освіти;
 • упровадження інформаційних технологій, розвиток інноваційного потенціалу сучасного вчителя.

         Відповідно до наказу начальника відділу освіти Голованівської райдержадміністрації  від 02 вересня 2013 року «Про затвердження Програми впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у навчальних закладах району» створена районна координаційна рада з питань упровадження Програми. Керівниками навчальних закладів у 2013 році розроблені  заходи на виконання  даної Програми.

         Виконання «Орієнтовного плану організаційно-методичних заходів щодо  впровадження нового Державного стандарту  базової і повної загальної середньої освіти районного  методичного кабінету  на 2014-2015 н.р.» забезпечуються психологічним супроводом та нормативним, методичним і педагогічним інформуванням через сайти методкабінету та загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст «Заходів  щодо впровадження Державних стандартів  базової  і повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Голованівського району у 2013-2018 роках» визначає систему роботи з:

 • вивчення та опрацювання нормативно-правової бази, науково-методичної літератури;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки педагогів;
 • організації науково-методичної та консалтингової діяльності;
 • видання методичних рекомендацій  та інформування педагогічної громадськості;
 • організації і проведення моніторингових досліджень  тощо.

Серед заходів слід відзначити проведенні районний педагогічний  тиждень (секційні засідання районних методичних об’єднань  за тематикою: «Реалізація Державних стандартів освіти в умовах  модернізації навчально-виховного процесу»,  «Особливості реалізації  нового змісту Державного стандарту  базової  і повної  загальної середньої освіти у нових програмах та підручниках для учнів 6 класу» та «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної та старшої школи»),  засідання педагогічних рад «Забезпечення професійного становлення та професійного розвитку вчителя в умовах переходу на нові стандарти освіти», міжрегіональні семінари-практикуми: для  вчителів  фізичної культури з проблеми «Інтерактивний підхід до формування в учнів стійкої позитивної мотивації до занять фізичною культурою та спортом засобами футболу»,  учителів початкових класів «Формування екологічної компетентності молодших школярів засобами інноваційних технологій як систематична педагогічна діяльність учителя», молодих керівників шкіл з питань управління в умовах реалізації Державного стандарту освіти, прогностичної та контрольно-аналітичної діяльності.

Працівниками районного методичного кабінету розроблені та висвітлені на сайті РМК презентаційні матеріали «Методичний супровід впровадження Держстандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Рекомендації  щодо реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (для опрацювання на засіданнях методичних об’єднань)» тощо.

З метою здійснення психологічного супроводу навчання педагогів методичними службами проводяться психолого-педагогічні семінари, тренінги (науково-методичний центр   управління освіти, молоді та спорту  Олександрійської міської ради), заняття школи практичної психології «Адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання. Психолого-педагогічні аспекти впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (методичний кабінет відділу освіти Новоукраїнської райдержадміністрації), семінари-практикуми для практичних психологів із проблем «Адаптація дітей до нових умов життя», «Психолог і батьки: технології співробітництва», психолого-педагогічні консиліуми на тему «Умови успішної адаптації учнів 5-х класів до навчання: пропозиції та рекомендації», науково-практична конференція «Організаційно-педагогічні умови ефективного впровадження у практику нових Державних стандартів освіти» (міський методичний кабінет управління освіти Світловодської міської ради).

Відділи освіти, методичні кабінети відстежують виконання заходів щодо здійснення науково-методичного супроводу упровадження нових Державних стандартів.

У більшості регіонів  проведені колегії відділів, управлінь освіти «Про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, забезпечення належних умов для навчання та виховання першокласників». Зокрема, на нарадах та  колегіях відділу  освіти Ульяновської райдержадміністрації, раді РМК розглядались питання:

 • Про стан науково-методичного забезпечення підвищення фахового рівня  педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів в НВК «Ульяновська гімназія – загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 1» та  Сабатинівській  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів;
 • Про стан виконання заходів щодо  впровадження  нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти  в Мечиславському НВК та ЗШ І-ІІІ ступенів с. В. Трояни.
 • Про хід реалізації науково-методичної проблеми «Науково-методичне  забезпечення підвищення  ефективності навчально-виховного процесу в умовах упровадження нових Державних стандартів».

Олександрівським районним методичним кабінетом проведені   тематичні  вивчення:

 • Стан реалізації Держстандарту початкової освіти в Родниківській ЗШ І-ІІІ ст., Ставидлянського НВК та Олександрівському НВК № 3;
 • Методичний супровід викладання української мови та літератури в 6 класі в Олександрівському НВК № 2 та Вищеверещаківському НВК;
 • Про методичний супровід та ефективність викладання фізики згідно вимог Держстандарту загальної базової та повної освіти в Красносільській загальноосвітній школі  І-ІІІ ст. та Соснівському НВК;
 • Про методичний супровід впровадження Держстандарту початкової загальної освіти в Олександрівському НВК № 2 та Олександрівській загальноосвітній школі  І-ІІІ ст. № 1;
 • Про результативність системи методичної роботи щодо забезпечення успішного впровадження нових Держстандартів у Бовтиському та Голиківському НВК;
 • Про методичний супровід та ефективність викладання математики в   6 класі Розумівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст. та Несватківськму НВК.

Активізувалась творча діяльність методичних служб щодо підготовки методичних розробок та висвітленя досвіду роботи педагогічних працівників. Зокрема, методичним кабінетом відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації на допомогу вчителям початкових класів  розроблені такі методичні рекомендації: «Інтеграція в навчальному процесі початкової ланки», «Особистісно зорієнтоване навчання в системі освіти учнів початкових класів»; «Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1 класі в 2012-2013 н.р.», «Організація роботи з батьками учнів першокласників (на допомогу вчителю початкових класів)», «Ранкові зустрічі – школа життя», «Формування  мовленнєвої компетентності – основа розвитку особистості».

На допомогу педагогічним працівникам Гайворонським районним методичним кабінетом підготовлені методичні рекомендації: «Відмінності чинної і нової редакцій Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Нові стратегії управління в умовах впровадження Державних стандартів», «Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти», «Методичні рекомендації  щодо організації ігрових кімнат для першокласників».

Корисними  для вчителів перших класів та батьків першокласників є методичні матеріали  Петрівського методичного кабінету: «Поради педагогам при організації навчально-виховного процесу учнів 1 класу», «Поради батькам майбутніх першокласників».

З метою популяризації досвіду роботи 06 листопада 2014 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»  відбувся постійно діючий науково-методичний семінар завідувачів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з проблеми «Науково-методичний супровід реалізації нових Державних стандартів освіти».

У процесі роботи зверталася увага на реалізацію таких завдань: визначення «проблемного поля», основних векторів діяльності методичних кабінетів (центрів) щодо здійснення науково-методичного супроводу реалізації нових Державних стандартів освіти; моделювання системи науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період.

У рамках заходу проведено круглий стіл «Науково-методичний супровід упровадження нових Державних стандартів: стан, проблеми і перспективи» за участю Лещенко Е.В., директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації; Олійник А.В., заступника директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового забезпечення департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації; Голодюк Л.С., заступника директора з науково-методичної діяльності, доцента кафедри теорії та методики середньої освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидата педагогічних наук; завідувачів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, педагогічних працівників обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Детальну інформацію про проведений захід розміщено на сайті обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у рубриці «Обласні методичні заходи».

Водночас, досвід динамічного розвитку організаційно-педагогічних умов  поліпшення підготовки освітян  в умовах входження у світовий та європейський простори показує, що слід підвищити інтерес до впровадження європейського досвіду, іноваційних технологій навчання дорослих. Особливу увагу слід звернути на уміння використовувати сучасні методики діагностування, залучення педагогічних працівників до довготривалої творчої роботи (через використання можливостей електронного спілкування, виступи в пресі, конференціях тощо); уміння освітян здійснювати рефлексію і проектування різних аспектів власної діяльності; забезпечення наступності між навчальними планами курсів підвищення кваліфікації та заходами міжкурсового періоду.

Залишаються актуальними такі напрями неперервного випереджувального навчання педагогів:

–  дослідження і запровадження андрагогічних засад післядипломної педагогічної освіти;

– удосконалення програм професійного розвитку різних категорій педагогічних працівників;

– науково-методичний супровід розвитку професіоналізму педагогів у міжкурсовий період;

– дослідження і наукові розробки з питань освітнього менеджменту, зокрема менеджменту інновацій;

– розширення мережі наукової та дослідно-експериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;

– створення єдиного інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти регіону для професійного розвитку педагогів;

– розробка та впровадження у зміст роботи технологій професійного розвитку педагогів на основі електронних освітніх ресурсів (електронні видання, комп’ютерні тести, електронні підручники, курси дистанційного навчання тощо);

– забезпечення конкурентоздатності наукових кадрів і наукової продукції в міжнародному науковому й освітньому просторах.

Новими векторами  випереджувального розвитку післядипломної педагогічної освіти області  має стати інноваційна діяльність зі сторення нової моделі методичної служби «Кластер-служби», метою якої є підвищення якості освіти шляхом формування єдиної універсальної інформаційно-освітньої мережі вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у міжатестаціний період, зорієнтований на інноваційний розвиток, впровадження інновацій в регіональний  освітній простір.

Література:

 1. Біла книга національної освіти України / [Алексєєнко Т.Ф., Аніщенко В.М., Балл Г.О.та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г.Кременя; НАПН України. – К. : Інформ. системи, 2010. – 342 с.
 2. Клокар Н.І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу: монографія / Н.І. Клокар. – К. : УМО, 2010. – 528 с.
 3. Показники діяльності та розвитку методичних служб області. Інформаційно-аналітичні матеріали / А.Г. Вареха, В. П. Ткаченко. Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної пдагоігчної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 48с.
 4. Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти // Книга методиста : довідково-методичне видання / упорядники Г.М.Литвиненко, О.М.Вернидуб. – Харків : Торсінг плюс, 2006. – С. 577-584.
 5. Романенко Михайло. Методологія та зміст сучасної післядипломної педагогічної освіти / Михайло Романенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. –  №1. – С.35-38.
 6. Якухно І.І. Наукові основи інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти : монографія / І.І.Якухно. – Житомир : Полісся, 2010. – 524 с.