ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВПанченко Оксана Миколаївна,
учитель української мови та літератури
Маловисківська гімназія
Маловисківської районної ради

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

У статті показано, як завдяки використанню електронних освітніх ресурсів розширюються можливості сучасного уроку.

Розвиток людського суспільства та цивілізації висуває перед освітою принципово нові проблеми. Тому останнім часом активно розглядається  питання  про використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін. І якщо суспільство дбає про своє майбутнє,  то має усвідомити величезні можливості, надані електронними освітніми ресурсами, та навчитися грамотно застосовувати їх. У першу чергу в освіті.

Можливості сучасного уроку й системи освіти значно розширюються завдяки використанню електронних освітніх ресурсів.

Застосування електронних освітніх ресурсів у навчанні базується на загальному розумінні зміни ролі інформації в освітньому процесі та загальних принципах інформаційної взаємодії в інформаційно-комунікативному середовищі.

В.О.Сухомлинський зазначив: «Головне, щоб одночасно учень бачив, спостерігав і робив. Де є ці три речі, там є жива думка, що загострює розум».

Традиційна класно-урочна система зорієнтована на трансляцію знання від учителя до учня. Використання електронних ресурсів у навчально-виховному процесі дозволяє перейти від навчання, в основі якого  –  інформація, почута з вуст викладача або прочитана в підручнику, до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів, Інтернету, навколишнього середовища тощо. На будь-якому уроці вчитель, оперуючи різноманітними цифровими навчальними ресурсами, може організувати дослідницьку діяльність учнів, зорієнтувати в індивідуальному пошуку інформації, навчити оцінювати надійність різних інформаційних джерел, створювати власні електронні продукти (малюнки, мультимедійні презентації, електронні моделі).

Переваги використання електронних ресурсів  у процесі навчання української мови і літератури:

– дозволяють представляти знання фактів, подій та інтерпретацій у взаємозв'язку;

– знання постають у певному контексті. Контекстом слугують не тільки коментарі, а й багато інших матеріалів (малюнки, звукові вставки, анімація, портрети тощо), які подають інформацію про певні явища з різних боків.

Електронні ресурси мають такі основні можливості:

– комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об’єкти або закономірності явищ як таких, що реально відбуваються, так і «віртуальних».

– вони дозволяють здійснювати інтерактивний діалог; керувати реальними та віртуальними об’єктами, явищами, процесами.

Провідною метою застосування електронних ресурсів  на уроках української мови і літератури є  досягнення більш глибокого осмислення навчального матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу літератури на особистість учня. Це відбувається за рахунок використання карт, схем, навчальних картин, відео- та аудіокоментарів, представлених в електронному варіанті.

Хоча кожен з нас знає, що комп’ютер ніколи не зможе повністю замінити вчителя.

По-перше, тільки вчитель може зацікавити учнів, викликати допитливість, сприяти вихованню любові до даного предмета;

по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі моменти предмета, який вивчається;

по-третє, тільки педагог зможе відзначити  активність учня та знайти шляхи спонукання до навчання.

 Вивчення української мови і літератури має свої особливості: в кожному класі потрібно застосовувати певні електронні ресурси. Наприклад, для 5 класу найкраще підходить використання ребусів, кросвордів, цікавих завдань:

– (http://learningapps.org/watch?v=pki53gmon01)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

У старших класах можна ускладнювати завдання і, відповідно, застосовувати складніші програми і сервіси:

  • інтерактивні вправи у SmartNotebook «Збірник»

У старших класах можна ускладнювати завдання і, відповідно, застосовувати складніші програми і сервіси: –	інтерактивні вправи у SmartNotebook «Збірник»–	створення відео в Movie Maker

Таким чином, можемо зробити висновок, що  електронні освітні ресурси – це цілеспрямоване системне створення засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Використання цих ресурсів вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета.

Використана література:

  1. К. Р. Ковальська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 5 (13). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/187/173
  2. Мироник О.В., Давиденко О.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Pedagogica/5_151089.doc.htm
  3. Морзе, Н. В. Програма інформатизації освіти 100% та завдання щодо підвищення кваліфікації вчителів на 2011–2012 рр. [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе. – Режим доступу: http://iteach.com.ua/about/informatyzacia100/
  4. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні: указ … 30 вер.2010р. № 926/2010; Україна. Президент [Електронний ресурс] / Веб-сайт офіційного представництва Президента Ураїни, 2010. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12323.html
  5. О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. [Електронний ресурс]  – 2009. – № 5 (13). – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/3733/2/09somtio.htm