СТРАТЕГІЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ

Правий Віктор Павлович
  Правий Віктор Павлович,
  директор Користівської загальноосвітньої
  школи І-ІІІ ступенів  Олександрійського району
  Кіровоградської області,
  Заслужений працівник освіти України

 

СТРАТЕГІЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ

Анотація. У статті запропоновано стратегію та процедури забезпечення якості освіти відповідно до п.3 ст.41 Закону України «Про освіту». Стратегія та процедури розроблені на основі напрацювань педагогічного колективу, власного досвіду, інтернет-розробок, публікацій в пресі.
Ключові слова: стратегія, процедури, якість освіти, стратегія управління, внутрішня система забезпечення якості освіти.

  Відповідно до п.3 ст.41 Закону України «Про освіту» система забезпечення якості освіти в закладах (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти. Кожний заклад розробляє власну стратегію та процедури забезпечення якості освіти. Механізм розроблення стратегії, політики забезпечення якості освіти стандартний – винесення даного питання на засідання дорадчого органу – педагогічної ради та затвердження керівником закладу. Постільки дане питання досить важливе для діяльності будь-якого освітнього закладу, то на підготовку та проведення педагогічної ради можна віднести час – до 1 місяця. Виходячи з напрацювань педагогічного колективу, власного досвіду, деяких публікацій в пресі, інтернетних видань, розробили власну стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти, тобто розробили відповідне Положення. Дане Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі розроблено відповідно до вимог п.3 ст.41 Закону України «Про освіту», Статуту закладу, Концепції розвитку закладу, посадових обов’язків педагогічних працівників.

  Система забезпечення якості освіти закладу базується на принципах надання якісної освіти здобувачам освіти усіма педагогічними працівниками, відповідальності кожного педагогічного працівника за якість освітніх послуг.

  Освітній заклад виконуючи свою місію по забезпеченню якості освіти співпрацює з усіма зацікавленими сторонами, до яких відносяться:

 • органи, що здійснюють управління в галузі освіти;
 • органи місцевого самоврядування в галузі освіти;
 • територіальні громади;
 • постачальники здобувачів освіти (дитячі садки), педагогічний колектив закладу, батьки здобувачів освіти або особи які їх замінюють.

Внутрішня система забезпечення якості освіти освітнього закладу в наших умовах забезпечується на 4-х рівнях:

 1. рівень оперативного управління діяльністю націлений на виконання вимог щодо якості надання освітніх послуг;
 2. управління педагогічними ресурсами, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітнього процесу;
 3. управління системою якості, яка націлена на підтвердження впевненості здобувачів освіти в тому, що вимоги до якості освіти будуть виконані;
 4. рівень стратегічного управління – постійний контроль якості, моніторинг, орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління.

  Внутрішня система забезпечення якості освіти в нашому випадку складається із забезпечення якості освіти та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності. В закладі поточний контроль результатів навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються в класних журналах і доступні для перегляду та аналізу керівнику закладу, заступникам керівника закладу, класним керівникам, здобувачам освіти та їх батькам. Підсумковий контроль за якістю знань здобувачів освіти здійснюється у формі директорських контрольних робіт, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, усного опитування в присутності вчителя-предметника. Досить часто для контролю якості знань використовується кваліметричний моніторинг.

Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

 • постійний моніторинг змісту освіти на основі педагогічної кваліметрії;
 • аналіз освітнього процесу;
 • моніторинг технології навчання;
 • моніторинг ресурсного потенціалу школи;
 • моніторинг управління;
 • контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації;
 • розроблення рекомендацій щодо покращення діяльності закладу.

  Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі навчальних планів, програм навчальних дисциплін, щодо їх виконання. Здійснення моніторингових технологій та методик навчання полягає у визначенні відповідних методів, засобів , форм навчання, сучасних науково-педагогічних підходів, аналізі критеріїв оцінювання та ефективних засобів контролю навчальних досягнень учнів.

  Стратегію та процедури забезпечення якості освіти організовує керівник закладу освіти. Керівник закладу освіти проводить контроль рівня знань, умінь і навичок здобувачів освіти, оприлюднює критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, забезпечує необхідні ресурси для організації освітнього процесу, забезпечує наявність інформаційних систем для ефективного управління закладом, розробляє та оприлюднює критерії, правила і процедури діяльності педагогічних працівників.